Laboratoř pokročilého multimediálního vzdělávání

Cyril Brom přebírá cenu

Amulab je laboratoř pokročilého multimediálního vzdělávání („advanced multimedia learning laboratory“). Zkoumáme zde, jak se lidé učí z výukových materiálů, které kombinují verbální a obrazovou informaci; a zároveň takové materiály pomáháme vyvíjet. Praktický přesah je pro nás klíčový. Zaměřujeme se především na pokročilé materiály ve smyslu nových médií – animace, výukové pořady, interaktivní simulace, výukové hry a podobně. Z hlediska obsahu nás poslední dobou zajímá zejména výuka tzv. „nové informatiky“ (podle revidovaných RVP), včetně prekoncepcí dětí o informatických tématech. Věnujeme se ale například i projektům, které směřují k dětem s poruchou autistického spektra nebo také psychologickým či vzdělávacím efektům videoher v neformálním vzdělávání. Za tímto účelem vyvíjíme vlastní hry a simulace na vážná témata, ale také softwarové nástroje pro sběr dat.

Skupina počítačové grafiky

CGG Grilling Event

Skupinu počítačové grafiky, která působí na KSVI, lze bez nadsázky označit za jedno z předních světových pracovišť v oblasti počítačové grafiky se zaměřením na syntézu realistického obrazu. Práce skupiny z posledních let měla významný vliv na rozvoj tohoto oboru a mnohé z jejích výsledků jsou využívány renomovanými firmami (Weta Digital, Pixar Animation Studios, Chaos Group). Zakladatele skupiny Josefa Pelikána, který buduje počítačovou grafiku na fakultě od 90. let minulého století, a jehož zaujetí pro obor a živý výklad jsou již téměř legendární, doplňují tři výrazné vědecké osobnosti. Jaroslav Křivánek se zaměřuje především na simulaci transportu záření (včetně světelného), Monte Carlo metody a vizuální vnímání. Před působením na MFF UK byl výzkumníkem na Cornell University a odborným asistentem na ČVUT v Praze. V roce 2014 byl za ”posun počítačové grafiky na novou úroveň" vybrán do seznamu New Europe 100, což je "seznam vyzyvatelů ze střední a východní Evropy, přispívajících k inovacím světové úrovně". Alexander Wilkie se zabývá fyzikálními aspekty transportu světla, modelováním vzhledu materiálů a  teorií barev. Před nástupem na MFF UK působil jako odborný asistent na Technické Univerzitě ve Vídni, kde také získal titul Ph.D. a habilitaci. Elena Šikudová, která posílila KSVI v roce 2017, přinesla do skupiny rozšíření výuky i výzkumu na témata zaměřená na počítačové vidění.

Skupina počítačových her

Indie Prize Awards 2018

Skupina počítačových her na KSVI má široké spektrum aktivit. Zajišťuje vzdělávací program v rámci oboru "Počítačová grafika a vývoj počítačových her" zaměřený na tvorbu videoher, který propojuje studenty Matematicko-fyzikální fakulty různých zaměření a umožňuje spolupráci se studenty z jiných fakult i škol. Studenti tohoto oboru pravidelně tvoří videohry v týmech složených nejen z programátorů, ale také ilustrátorů, grafiků, animátorů či herních designérů napříč vysokými školami. Skupina pravidelně pořádá již tradiční a také největší game jamy v zemi, tedy 48-hodinové hackathony, při kterých účastníci tvoří hru na zvolené téma. Herní skupina je charakteristická svým silným propojením s herním průmyslem. Zástupci řady herních firem (například Bohemia Interactive, Grip Digital, Warhorse Studios, Bohemia Interactive Simulations, Geewa, Asociace českých herních vývojářů) se pravidelně zapojují do výuky, vedou herní týmy a projekty a nabízí studentům stáže. Skupina je také velmi aktivní na evropském poli. Podílela se na řadě projektů v mezinárodních konsorciích partnerů a zástupců průmyslu. V rámci těchto projektů vznikly například moderní materiály pro výuku herního vývoje v souladu s aktuálními trendy. Zároveň se skupina zaměřuje na řadu aktuálních problémů spjatých s herním průmyslem, jako je jeho environmentální dopad a potenciál na tyto problémy reagovat. Skupina je silná nejen v technických aspektech spojených s herním vývojem, ale pokrývá také oblasti herního designu, managementu či psychologie. Jejím cílem je vytvářet platformu, v rámci které mohou studenti zkoušet nové věci, experimentovat a na praktických projektech posouvat svou tvorbu dále.

Computational Systems Neuroscience Group

Jsme skupina Computational Systems Neuroscience Group (CSNG) na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Naším hlavním cílem je identifikovat algoritmy, jimiž nervový systém zpracovává smyslové vjemy, a tyto znalosti aplikovat při navrhování stimulačního protokolu pro vizuální protetické systémy. Za tímto účelem vyvíjíme modely vizuálního systému na různých úrovních abstrakce, například pomocí technik ze strojového učení nebo simulací rozsáhlých sítí neuronů produkujících akční potenciály s biologicky realistickými parametry. Vyvíjíme rovněž pomocný software jako například open-source framework Mozaik, která slouží k snadné prototypizaci rozsáhlých simulací a automatizaci virtuálního experimentálního protokolu. Mezi naše úzké spolupracovníky patří Yves Frégnac (experimentální neurověda, CNRS, Francie), Alain Destexhe (teoretická neurověda, CNRS, Francie), Andrew Davison (neuroinformatika, CNRS, Francie) nebo Diego Contreras (experimentální neurověda, University of Pennsylvania, USA).