Laboratoř studií pokročilého multimediálního vzdělávání

Cyril Brom přebírá cenu

Cyril Brom, v současnosti odborný asistent na KSVI, ve spolupráci s kolegy z FF UK, PSÚ a FGÚ AV ČR se svými žáky vybudoval vlastní směr výzkumu, zaměřený na psychologicko-pedagogické experimenty. Skupina zkoumá vzdělávací efekty různých počítačových výukových materiálů, zejména pak otázky, zdali výsledky učení korelují s pozitivní afektivitou navozenou intervencí. Nové techniky zahrnují např. analýzu hladiny kortizolu jako psychofyziologického korelátu negativního afektu nebo sledování očních pohybů pro zjišťování, jestli některé aspekty výukového materiálu mohou působit na studenty distraktivně. Jde nejen o průkopnické zaměření v rámci České republiky, ale i o výzkum s mezinárodním ohlasem, o čemž svědčí pravidelná publikace výsledků v uznávaných časopisech s vysokým impaktním faktorem (Computers & Education, Computers in Human Behavior), v nichž navíc – dle dostupných údajů – před publikací první Bromovy práce žádný český autor nepublikoval. Výzkum má současně i zcela praktické využití, jak ukazují výsledky implementačních projektů. Aplikace v nich vyvinuté (Evropa 2045, StoryFactory) se používají na středních školách v České republice, přičemž ta nejúspěšnější (Československo 38-89) dosáhla též mimořádných mezinárodních úspěchů, o čemž svědčí řada ocenění na konferencích a soutěžích v Evropě i USA.

Výzkumnou skupinu, v níž působí též mladá kolegyně Tereza Hannemann a řada posluchačů doktorského studia, v polovině roku 2018 posílil Ján Antolík, absolvent MFF UK, který do týmu přináší své rozsáhlé zahraniční zkušenosti.

Skupina počítačové grafiky

CGG Grilling Event

Skupinu počítačové grafiky, která působí na KSVI, lze bez nadsázky označit za jedno z předních světových pracovišť v oblasti počítačové grafiky se zaměřením na syntézu realistického obrazu. Práce skupiny z posledních let měla významný vliv na rozvoj tohoto oboru a mnohé z jejích výsledků jsou využívány renomovanými firmami (Weta Digital, Pixar Animation Studios, Chaos Group). Zakladatele skupiny Josefa Pelikána, který buduje počítačovou grafiku na fakultě od 90. let minulého století, a jehož zaujetí pro obor a živý výklad jsou již téměř legendární, doplňují tři výrazné vědecké osobnosti. Jaroslav Křivánek se zaměřuje především na simulaci transportu záření (včetně světelného), Monte Carlo metody a vizuální vnímání. Před působením na MFF UK byl výzkumníkem na Cornell University a odborným asistentem na ČVUT v Praze. V roce 2014 byl za ”posun počítačové grafiky na novou úroveň" vybrán do seznamu New Europe 100, což je "seznam vyzyvatelů ze střední a východní Evropy, přispívajících k inovacím světové úrovně". Alexander Wilkie se zabývá fyzikálními aspekty transportu světla, modelováním vzhledu materiálů a  teorií barev. Před nástupem na MFF UK působil jako odborný asistent na Technické Univerzitě ve Vídni, kde také získal titul Ph.D. a habilitaci. Elena Šikudová, která posílila KSVI v roce 2017, přinesla do skupiny rozšíření výuky i výzkumu na témata zaměřená na počítačové vidění.

Skupina počítačových her

Indie Prize Awards 2018

Za zakladatele výuky i výzkumu v oblasti vývoje počítačových her na fakultě lze považovat Cyrila Broma. Z jeho iniciativy vznikl před několika lety – ve spolupráci s počítačovými grafiky na KSVI – nový obor navazujícího magisterského studia Počítačová grafika a vývoj počítačových her. Jako součást reformy studijních plánů bakalářského studia, k níž došlo v rámci přípravy institucionálních akreditací, byly počítačové hry začleněny jak do nové specializace Počítačová grafika, vidění a hry připravovaného bakalářského programu Informatika, tak do modernizovaného oboru doktorského studia Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry. Cyril Brom má též značné zásluhy na vedení vědecké výchovy a výzkumu s tímto zaměřením. Sám je autorem či spoluautorem celkem 115 recenzovaných publikací, přitom významná část z nich se zabývá umělou inteligencí v počítačových hrách, a v uplynulých dvou letech čtyři jím vedení doktorandi úspěšně obhájili své disertace se stejným zaměřením. V roce 2017 se ovšem rozhodl do budoucna zaměřit spíše didaktickým směrem. Výuku klíčových předmětů a vedení projektů i výzkumu zaměřeného na počítačové hry tedy postupně přebírá jeho žák Jakub Gemrot, vedoucí týmů úspěšných projektů Pogamut a Czechoslovakia 38-89.