Kurz celoživotního vzdělávání Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu informatika

Základní informace o studiu

Předpokládáme, že jako posluchači kurzu CŽV zpravidla nemáte možnost docházet pravidelně na výuku, že studujete převážně samostatně z doporučené literatury a dalších materiálů a s vyučujícími si budete domlouvat individuální konzultace. Jestliže vám to vaše pracovní vytížení dovolí, můžete se samozřejmě účastnit jakékoliv výuky probíhající na fakultě pro posluchače prezenčního studia. Výuka informatických předmětů v 1. ročníku je společná pro všechny posluchače studijního programu Informatika. Přednášky probíhají obvykle ve dvou paralelkách, cvičení se konají ve více studijních skupinách. Rozvrh výuky najdete ve studijním informačním systému na adrese https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_nastaveni.php?fak=11320. Můžete si podle vlastního uvážení zkombinovat výuku určenou pro různé studijní skupiny a sestavit si tak svůj vlastní rozvrh. Pravidelná účast na výuce prezenčního studia pro vás není povinná, ale pokud vám to vzdálenost vašeho bydliště a podmínky v zaměstnání dovolí, je vhodné účastnit se této výuky v maximálním možném rozsahu, ve vašem studiu vám to výrazně pomůže. Cestu na fakultu můžete při té příležitosti spojit s případnou individuální konzultací se svými vyučujícími (doporučujeme domluvit si předem mailem).

V případě dostatečného počtu zájemců v ročníku vám nabídneme také blokovou výuku (přednášky vybraných partií učiva a hromadné konzultace) určenou pro účastníky kurzu celoživotního vzdělávání. Tato bloková výuka se koná zpravidla jednou za dva týdny v pátek odpoledne.

Při zápisu jste obdrželi uživatelské jméno a heslo pro přístup do Studijního informačního systému https://is.cuni.cz/studium/predmety/ V SISu jste si zapsali studované předměty a konkrétní rozvrhové lístky (tzn. přihlásili jste se do paralelek přednášky a na cvičení). Rovněž ke zkouškám se později budete hlásit v SISu na vypsané zkušební termíny. Účastníci kurzu CŽV skládají zkoušky společně s posluchači prezenčního studia. Pokud má předmět více přednášejících (tzn. v každé paralelce prezenčního studia přednáší někdo jiný), můžete skládat zkoušku u kteréhokoliv z nich. Kontakty na všechny přednášející najdete rovněž v SISu. Je-li předmět zakončen zápočtem i zkouškou, musíte často nejprve získat zápočet, abyste se mohli přihlásit na zkoušku. Bez předchozího získání zápočtu lze skládat zkoušku z Programování II v letním semestru 1. ročníku a také předtermíny některých dalších předmětů.

Zápočet můžete získat od libovolného cvičícího příslušného předmětu, v ideálním případě za (alespoň občasnou) účast na cvičeních a splnění stejných podmínek, jaké mají studenti prezenčního studia. Jako posluchači kombinovaného studia můžete získat zápočet i bez pravidelné účasti na cvičeních, účast nahradíte vypracováním zadaných domácích úkolů. Obraťte se sami na zvoleného cvičícího, nebo požádejte o kontakt na vhodného cvičícího svého přednášejícího nebo garanta kurzu. V některých předmětech je pro získání zápočtu nezbytné průběžně během celého semestru plnit úkoly zadávané cvičícím. Domluvte se proto se svými cvičícími na podmínkách získání zápočtu co nejdříve (během prvních dvou týdnů výuky).

Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba získat zápočet a/nebo složit zkoušku do termínu kontroly splnění studijních povinností. Neodkládejte ale zápočty a zkoušky z předmětů vyučovaných v zimním semestru až do letního semestru bez předchozí domluvy s vyučujícím – vyučující může být ochoten vyzkoušet vás z předmětu vyučovaného v zimním semestru později, není to ale jeho povinnost.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte osobně nebo mailem na garanta kurzu.

Povinné předměty v 1. ročníku

Zimní semestr

  • NDMI002 Diskrétní matematika Z+Zk
  • NPRG030 Programování I Z (není zkouška, učivo je třeba znát ke zkoušce v LS)
  • NSWI141 Úvod do počítačových sítí Zk (nejsou cvičení a není ani zápočet)
  • NPED034 Pedagogika I Z (není zkouška, učivo je třeba znát k závěrečné zkoušce)

Letní semestr

  • NPRG031 Programování II Z+Zk
  • NTIN060 Algoritmy a datové struktury I Z+Zk
  • NPED035 Pedagogika II Z (není zkouška, učivo je třeba znát k závěrečné zkoušce)
  • NPED033 Psychologie Z (není zkouška, učivo je třeba znát k závěrečné zkoušce)

Zařazení jednotlivých povinných předmětů do ročníků není závazné, takže pořadí jejich absolvování si můžete podle svého zájmu změnit. Studijní plány uvádějí doporučený průchod studia s vhodně zvolenými návaznostmi.

Výuku předmětů Pedagogika I, II a Psychologie zajišťuje pro celou fakultu (pro všechny učitelské aprobace a pro všechny formy studia) Katedra didaktiky fyziky. Konzultace k těmto předmětům naše katedra KSVI neorganizuje, obraťte se přímo na vyučující těchto předmětů z KDF.