Škola učitelů informatiky (ŠUI)

Katedra softwaru a výuky informatiky MFF UK
Informatika a Programování, z.s.
Odkaz na facebook

O Škole učitelů informatiky

Škola učitelů informatiky je intenzívní jedenáctidenní školení pro učitele informatiky.

V minulých letech proběhlo s velkým úspěchem již dvacet devět běhů této Školy, kterých se dohromady zúčastnilo přes 1000 učitelů z různých druhů škol.

Škola má akreditaci MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP – pod číslem MSMT-205/2021-3-157

Cílem Školy je doplnit učitelům vysokoškolské studium informatiky a především seznámit je s novými partiemi tohoto rychle se rozvíjejícího oboru.

Na rozdíl od jiných školení nevychází náplň Školy jen z toho, co by měli umět žáci, ale nabízí učitelům celkový přehled o oboru a tendencích jeho vývoje i praktické zkušenosti ze samostatné práce. To vše umožní učiteli získat sebejistotu, nadhled a vlastní názor na vyučovaný obor, což je často pro kvalitní výuku daleko důležitější než detailní znalosti technického rázu.

Forma intenzivního internátního kursu se ukázala jako velmi účinná, protože umožňuje dokonalé soustředění účastníků i lektorů. Účastníci tak mohou získat daleko větší hloubku znalostí a lepší pracovní návyky, než jaké mohou poskytnout krátkodobá školení. Nezanedbatelným přínosem pro účastníky je i navázání osobních kontaktů s kolegy z celé republiky a s odborníky v oboru.

Přednášky, semináře i praktická cvičení na Škole vedou zkušení pracovníci Matematicko-fyzikální fakulty a odborníci z praxe. Účastníci kursu dostanou učební materiály (včetně použitých příkladů), které jsou připravené speciálně pro tento kurs. Na Škole jsou instalovány tři počítačové učebny, které slouží jak pro praktická cvičení, tak pro samostatnou práci účastníků kursu. Kromě toho je po celou dobu kursu účastníkům k dispozici rozsáhlá knihovna příruček a manuálů.

U účastníků předpokládáme především zájem o obor, chuť učit se a intenzivně pracovat.

Důvody pro konání školy

Zlepšení situace v zabezpečení škol výpočetní technikou a  programy jen podtrhlo důležitost kvalitní přípravy učitelů i jejich systematického dalšího vzdělávání. O úrovni vyučování na škole rozhoduje v konečné instanci vždy učitel. I když se nabízí mnoho různých „počítačových školení“, mnohá nejsou svým zaměřením pro učitele informatiky příliš vhodná, protože na nich získávají účastníci odpověď pouze na otázku JAK dosáhnout toho či onoho efektu v konkrétním programu. Učitel, jehož odborná autorita se zakládá jen na takových vědomostech a nedokáže se v oboru orientovat, nemá dříve či později svým žákům co předat a musí se neustále obávat studentů, pro něž je informatika koníčkem.

Znalost základů oboru dává odpověď na otázky PROČ se to či ono dělá tak, a ne jinak, případně jak jinak by se stejná úloha dala také řešit, v čem by jiný přístup byl přínosem a v čem by byl horší. Umožňuje učiteli získat nadhled i vlastní názor na vyučovaný obor. To je pro kvalitní výuku daleko důležitější než detailní znalosti technického rázu. Získat vlastní názor na obor však nelze pouhým čtením knih nebo jen docházkou na přednášky, ten se musí získat vlastní aktivní prací. Internátní forma školení a izolace účastníků i lektorů od každodenních problémů umožní účastníkům školy získat v relativně krátké době solidní znalosti oboru. Stejných výsledků nelze dosáhnout sérií několika samostatných krátkých školení. Proto považujeme internátní formu v izolovaném prostředí za nenahraditelnou.

Formy výuky

Na minulých ročnících Školy se ustálily následující formy výuky:

 • Přednáška – zpravidla společná pro všechny účastníky (jeden počítač s datovým projektorem, tabule)
 • Cvičení u počítačů – u každého počítače jeden účastník, datový projektor. Kromě lektora, který výuku vede, je k dispozici i další lektor (někdy více), který pomáhá těm, kdo se při práci s počítačem „ztratili“
 • Řešitelský blok – je obdoba cvičení, ve kterém účastníci mají připraveno několik úloh rostoucí úrovně, a každý postupuje svým tempem. Účastníci mají k dispozici více lektorů „na pomoc“.

Kromě těchto „povinných“ forem společných pro všechny, probíhají i další formy výuky. Jejich obsah i rozsah se liší v jednotlivých ročnících i skupinách podle zájmů a odborné úrovně účastníků.

 • Tutorování – se skupinkou 6 – 8 účastníků pracuje během školy individuálně jeden z lektorů – společně řeší například domácí úlohy z algoritmizace, které účastníci Školy každý den dostávají.
 • Dýchání – organizovaná výuka pro menší skupinky zájemců v době volna. Je typicky určena pro ty, kdo potřebují dohnat některé aspekty konkrétního tématu
 • Večerní nepovinné přednášky a besedy – obvykle spíše populární témata
 • Samostatná práce – počítačové laboratoře jsou v provozu po celou dobu konání Školy, velmi často bývá laboratoř obsazena ještě ve dvě hodiny v noci
 • Práce na individuálních projektech, které účastníci na konci Školy předvádějí kolegům. Při práci na projektech mohou účastníci kdykoliv konzultovat s lektory.
 • Individuální konzultace – nemusí se týkat jen látky probírané na Škole, ale lektoři jsou schopni pomoci účastníkům Školy se širokou škálou problémů od teoretických přes praktické až k metodickým
 • Rozšiřující přednášky – probíhají především v druhém týdnu (někdy i paralelně s „povinnou“ výukou). Slouží k tomu, aby si menší skupina (pokročilých) účastníků doplnila specializované znalosti, o které mají zájem

Rozdělení účastníků do skupin

Na základě získaných zkušeností i přání účastníků poběží výuka na Škole učitelů informatiky souběžně ve dvou skupinách:

 • skupina A zaměřená více na programování
 • skupina B zaměřená více na další aplikace použitelné ve výuce

Pro výuku ve skupině B nepředpokládáme konkrétní znalosti, pouze pokročilou zkušenost práce na počítači. Tato skupina je přístupná i učitelům základních škol, kteří se o informatiku hlouběji zajímají (tím není řečeno, že se nemohou zařadit do skupiny A). V krajním případě je výuka v této skupině přístupná i těm, kdo informatiku zatím neučí a chtěli by z ní získat solidnější vědomosti.

Výuka ve skupině A je určena těm, kteří již mají hlubší znalosti (např. účastníkům předchozích běhů naší školy). Je vhodná i pro absolventy informatiky, protože náplní přednášek jsou i nové partie, které se ještě nedávno nikde nepřednášely. Chceme tak účastníky kurzu připravit i pro vedení volitelných seminářů, o které je na středních školách stále větší zájem.

Náplň výuky

Na přednáškách získají účastníci orientační přehled o vybraných metodách a základních výsledcích teoretických disciplín informatiky (metody návrhu efektivních algoritmů, programovací techniky a jazyky, neprocedurální programování, robotika, počítačová grafika, databáze, atd.).

Při praktické výuce si účastníci kursu osvojí základy programování, tvorby webu i práci s konkrétními softwarovými produkty. Veškerý software je k dispozici i pro samostatnou práci.

Pozornost je věnována také práci s počítačovou sítí, včetně praktických vědomostí a zkušeností, potřebných ke spravování sítě ve škole.

Účastníci kursu jsou vedeni k tomu, aby během něho vytvořili a odladili vlastní softwarový projekt, který na závěr kursu předvedou ostatním. Na některých z minulých běhů překvapila jejich vysoká úroveň jak nás, tak i autory samé.

Hlavními oblastmi, které Škola pokrývá, jsou

 • Programování – v posledních letech jsme používali jazyk C# (pro osvojení objektové technologie), Python (pro rychlý návrh programů), PHP (programování webových aplikací), VBA (programování pro MS Office), různé jazyky specializované pro výuku programování (např. Scratch, MIT App Inventor). Vždy jde o řešení konkrétních problémů a osvojení si základních programátorských dovedností, ne o speciální detaily jednotlivých jazyků.
 • Web – vytváření webových stránek, HTML, CSS, HTML 5, PHP, MySQL, JavaScript
 • Databáze – návrh databází a práce s nimi, SQL, práce s konkrétními databázovými systémy
 • Grafické programy – např. GIMP, Blender, Inkscape
 • Výukový software – Geogebra, Scratch, Logo, MIT App Inventor, Lego roboti (návrh, sestavování i jejich programování)
 • Uživatelský software – pokročilejší prvky práce s kancelářským software
 • Operační systémy a sítě, hardware – Windows, Unix, Android, základy síťové architektury, důležité protokoly, praktické aspekty správy sítě, problematika bezpečnosti, návrh mobilních aplikací
 • Další aktuální otázky informatiky (např. umělá inteligence, návrh počítačových her, vývoj programovacích technologií, ...)

Konkrétní náplň kurzu pro obě skupiny je každoročně přizpůsobena úrovni a zájmům účastníků. Rozvrhy minulých běhů jsou umístěny na stránce Minulé běhy.