Zpět PRG005

PRG005 Neprocedurální programování

Co bylo na přednáškách - úterý 15:40 S3

 1. přednáška 24.února
 2. přednáška 3.března
 3. přednáška 10.března
 4. přednáška 17.března
 5. přednáška 24.března
 6. přednáška 31.března
 7. přednáška 7.dubna
 8. přednáška 14.dubna
 9. přednáška 21.dubna
 10. přednáška 28.dubna
 11. přednáška 5.května
 12. přednáška 12.května
 13. přednáška 19.května
 1. přednáška 24.února
  • O zodpovědném přístupu rozvrhové komise, která nerozvrhla obě paralelky s tím, že živých studentů je maximálně 120
  • O předmětu, zkoušce a zápočtech, literatura
  • Neprocedurální programování, logické programování, funkcionální programování.
  • Příklad programu popisujícího rodinné vztahy a práce s ním.
   Dotazy, proměnné, anonymní proměnná.
   Fakta, pravidla, klausule
  • Definice seznamu, syntaktické konvence zápisu.
  • Jednoduché predikáty pro práci se seznamy.
   • prvek(Co, Ceho).
   • prvníPrvek(Co, Ceho).
   • posledniPrvek(Co,Ceho)
   • slévání dvou seznamů do jednoho rozdel(Co,Liche,Sude)/li>
  • Rozmyslet:
   • sestavte predikát prostredni(Co,Ceho)
    "Co je prostrední prvek seznamu Ceho"
    seznam liché délky má jeden prostřední prvek, seznam sudé délky dva
    nemáme k dispozici aritmetiku
  Přednášku jsem omylem ukončil cca o 20 minut dřív. Pokud by se něco podobného ještě někdy stalo, upozorněte mne na to.
  Na oplátku se pokusím respektovat i případná upozornění na přetažení času.
 2. Zpět začátek
 3. přednáška 3.března
  • Nejnovější zprávy z rozvrhového bojiště
  • Syntaxe Prologu (proměnné, atomy, řetězce, struktury, klausule, fakty, pravidla, procedury, ... ).
  • operátor středník
  • Unifikace, příklady
  • býti seznamem
  • vypouštění prvku ze seznamu
  • spojování seznamu conc(Zacatek,Konec,Spojeni)
  • prvek pomocí conc a del
  • permutace(Seznam,PermutovanySeznam)
  • Hledání prostředního prvku:
   • ukousáváním zpředu a ze zadu - jen idea zkuste sami
   • hledání seznamu poloviční délky a následné umazaní vhodného počtu prvků - jen idea zkuste sami
   • rozdělení seznamu na prvním a druhou polovinu pomocí současného ukousávaní dvou a jednoho prvku ze dvou exemplářů původního seznamu
  • otáčení seznamu v kvadratickém čase
   zkuste udělat v lineárním
  • další jednoduché příklady na seznamy
 4. Zpět začátek
 5. přednáška 10.března
  • Algoritmus interpretu Prologu (unifikace + backtracking).
  • reverse-append otáčení v lineárním čase - idea akumulátoru
  • používání prefixů +, - a ? u parametrů v komentářích
  • matice jako seznamy řádkových seznamů
   • diag(+CtvercovaMatice, -Diagonala)
   • prazdnamatice(+Matice)
   • rozmyslet
    • test zda matice je obdélniková
    • test zda matice je čtvercová
    • otáčení matice o 90 stupňů
    • slupka(+Matice,-Slupka,-Pecka)
    • spirála(+Matice,-Spirala)
  • rozdílové seznamy jako příklad neúplně definovaných datových struktur
   konkatenace v konstatním čase
   myšlenka převodu na běžné seznamy - ještě se k tomu vrátíme
  • součtové seznamy jako příklad jiné reprezentace seznamů
   rozmyslet základní operace s nimi
  • Aritmetika, predikát is,
   aritmetické relace =:= , =/= , ‹ , › , ‹= , ›=
  • Jednoduché aritmetické predikáty
   největší společný dělitel dvou čísel, délka seznamu
  • maximum(+A,+B,-MaxAB), maxZeSeznamu(+Seznam,-Max)
  • Algoritmus quicksortu, implementace se zřetězením a rozmyslet bez něho
  • následující permutace v lexikografickém uspořádání
 6. Zpět začátek
 7. přednáška 17.března
  • Quicksort bez konkatenace, srovnej zápis s parametrem navíc a s rozdílovými seznamy
  • Deklarativní sémantika Prologu.
  • Různé definice predikátu býti předkem a jejich operační sémantika
  • Každá deklarativně správná procedura v čistém Prologu je parciálně správná,
   tj. odpověď na dotaz dát nemusí, ale dá-li ji, je tato odpověď správná.
  • rozmyslet: jaké jsou rozdíly v operační sémantice čtyř deklarativně ekvivalentních definicí předka
  • Predikát consult (historické reconsult)
  • Krabičkový model výpočtu odpovědi na dotaz.
   Princip ladění v Prologu, predikáty trace/0, notrace/0, spy/1, nospy/1.
  • Binární stromy
   prázdný strom - atom nil, neprázdný struktura - t(L,V,R), kde V je kořen, L levý a R pravý podstrom
  • predikát prvekstromu(Co, Vcem)
  • zviditelnění stromu pomocí indentace
  • listy(+Strom, -SeznamListu) implementace s kontatenací, rozmyslet bez ní
  • Binární vyhledávací stromy
   • náležení prvku
   • vkládání prvku - "obvyklé" vkládání prvku "do listu" nemůže posloužit pro vypouštění obecného prvku ze stromu
   • vypouštění prvku ze stromu - obvyklý algoritmus
   • vkládání prvku do kořene
   • (nedeterministická) procedura vkládání do binárního vyhledávacího stromu, která může být použita i pro vypouštění
  • "Smotávání" matice ze známé spirály - použití datové struktury z anonymních proměnných,
   jak stejnou myšlenku použít v procedurálních jazycích
  • průchod stromem do hloubky a do šířky
 8. Zpět začátek
 9. přednáška 24.března
  • postav(+RostSez, +N, -T, -Zbytek) Postavení dokonale vybalancovaného binárního vyhledávacího stromu T z prvních N prvků rostoucího seznamu RostSez, Zbytek se zbytek seznamu
  • opakování
   deklarativní sémantika prologovské procedury
   deklarativně správná procedura je parciálně správná
  • Operátor řezu a jeho sémantika - červený a zelený řez, jednoduché příklady použití
  • Operátor řezu "ničí" deklaritivní sémantiku procedury, některé problémy s používáním řezu
  • Bublinkové třídění
  • Třídění vkládáním
  • Převod mezi seznamy a rozdílovými seznamy
  • Standardní predikát fail a jeho "síla"
   "má ráda muže, ale ne plešaté"
  • definice negace
  • Standardní predikáty atom/1, var/1, nonvar/1.
  • Řešení algebrogramu
  • Rovnosti v prologu
   • = unifikace, \= její negace
   • =:= aritmetická rovnost, =\= její negace
   • == totožnost, \== její negace
  • Standardní predikáty pro analýzu a syntézu termů:
   name/2, functor/3, arg/3, =..   a příklady jejich užití.
  • predikát repeat
  • "Edinburgský" model vstupu a výstupu: otvírání, zavírání, zjištění aktuálního streamu, Vstup/výstup termů
   ještě se k tomu vrátíme
  • Kopírování souboru
 10. Zpět začátek
 11. přednáška 31.března
  • Opakování - operátor řezu, negace
  • Příklady programování cyklů v Prologu
   ( "věčný" cyklus repeat .... fail a jeho ukončení, "repeat until" cyklus , "for" cyklus ).
  • opakování Edinburgského modelu vstupu a výstupu
  • vstup a výstup znaků, příklady
  • SWI Prolog umožňuje složitější práci se soubory. Pro použití na cvičeních a při zkouškách vystačíme s touto podmnožinou (v SWI je ralizována s drobnými odchylkami).
  • Na co se hodí Prolog
  • Princip možné implemenace programu Eliza (rozhovor psychoanalitika s pacientem)
  • Definice operátorů, standardní predikát op/3.
  • Zavináčové uspořádání
  • Predikáty bagof a setof, "existenční kvantifikátor ^ ", jednoduché příklady užití.
  • Predikáty modifikace databáze, assert, asserta, assertz, retract, retractall.
   Vhodnost resp. nevhodnost použití těchto příkazů.
  • Procedury realizující jednoduchý algoritmus pro zjednodušování aritmetických výrazů
  Na příští přednášce začneme probírat jazyk Scheme, vytiskněte si jeho syntaxi
  K Prologu se ještě vrátíme
 12. Zpět začátek
 13. přednáška 7.dubna
  Přehled základních předdefinovaných forem je v materiálu
  • Výrazy v LISPu - prefixový způsob zápisu, vyhodnocování expanzí a redukcí.
  • Forma define
  • Podmínky: formy cond a if, nil jako false.
  • Příklady: efektivní umocňování, faktoriál, odmocnina newtonovou metodou.
  • Funkce jako parametry - motivační příklad.
  • Formy lambda a let, lokalita ve formě let.
  • Dvojice : formy cons, car, cdr.
  • "Alternativní" implementace forem cons, car a cdr "pomocí funkcí"
  • Seznamy, forma list, příklady jednoduchých funkcí pro práci se seznamy.
  • Forma quote.
  • Datová struktura = konstruktory + selektory (+metody).
   Výhody takového styly programování (platí obecně nikoli jen v nějakém konkrétním jazyku).
  • Implemenace zlomku jako příklad nutnosti "inteligentních" konstruktorů a selektorů.
  • Příklad struktury Binární strom:
   • konstruktory Nulltree, Tree(L,V,R),
   • test nulltree?
   • selektory Root, Left, Right
  • Příklady funkcí v Lispu nad touto datovou strukturou:
   • Výpis listů stromu do seznamu (bez nutnosti zřetězovat seznamy).
   • výška stromu
  • Rozmyslet: Datová reprezentace mobilu, testy na vyváženost a bezpečnost.
 14. Zpět začátek
 15. přednáška 14.dubna
  Na přednášce pravděpodobně bude
   Úvod do Haskellu
  • Haskell jako funkcionální jazyk s typovou kontrolou.
  • Definice funkce, typová specifikace funkce.
  • Uživatelské definice typů. Typové a datové konstruktory. Typová synonyma. Polymorfické typy. Seznamy,
  • dvě definice typu binárnístrom
  • Práce s fukcemi více proměnných - curryfikace
  • Lambda abstrakce.
  • funkce map, operátor skládání funkcí
  • zkratky seznamů
  • Definování seznamů pomocí generátorů a stráží. Výrazy pro aritmetické posloupnosti.
   Podrobný výklad sémantiky výrazů tvaru [ e | q1 , q2 , ... ,qr ],
   jednoduché příklady použití.
  • Dvě implementace generování seznamu všech permutací daného seznamu
  • Převod infixového operátoru na binární funkci a zpět. Řezy (sections).
  • fixity deklarace
 16. Zpět začátek
 17. přednáška 21.dubna
  dost se mi nepovedla
   Ještě naskok k Prologu
  • "Wirthův" program pro hledání všech rozestavení N nezávislých dam na šachovnici N x N
   - ne vždy pole skutečně potřebujeme
  • Ovlivňování efektivity Prologovských programů.
  • Několik implemenací výpočtu Fibonnaciovy posloupnosti, iterativní výpočet.
  • Haskell - opakování
  • if výraz
  • Konstrukce let a where, dvojrozměrná syntaxe Haskellu
  • Funkce map, fold a foldr a příklady jejich použití
  • Funkce v Haskellu nejsou striktní.
   Objekt boot. Líné (lazy, by need) vyhodnocování funkcí.
  • Zápis definice funkce pomocí case výrazu, Stráže v definicích funkcí
  • "Mečování" parametrů. Pořadí - odleva doprava a z vněšku dovniř,
   Výsledkem mečování může být úspěch, selhání nebo divergence.
   Formální parametry jako "vzorky" - patterns:
   • proměnné
   • As-patterns - '@'
   • žolík - '_'
   • datový konstruktor
   • "aritmetický parametr" - "n+k"
   Příklady
   ještě se k tomu vrátíme
 18. Zpět začátek
 19. přednáška 28.dubna
  • Opakování
  • "Mečování" parametrů. Pořadí - odleva doprava a z vněšku dovniř,
   Výsledkem mečování může být úspěch, selhání nebo divergence.
   Formální parametry jako "vzorky" - patterns:
   • proměnné
   • As-patterns - '@'
   • žolík - '_'
   • datový konstruktor
   • "aritmetický parametr" - "n+k"
   Příklady
  • Dvě definice funkce , která vrací zadaný počet prvků ze začátku seznamu, které se liší mírou tolerance k chybě v prvním a druhém parametru.
  • lazy patterns, příklady
  • lazy vyhodnocování - vyhodnocuj až když musíš
   otvírá možnost definování nekoneščných termů (jako zápisů algoritmů produkujících nekonečnou posloupnost výsledků, z nichž však v každém konkrétním výpočtu potřebuji - a tedy budu počítat - jen konečně mnoho)
   srovnej aktuální a petenciální nekonečno v matematice
  • Nekonečné datové struktury. Příklad fibonacciovy posloupnosti, syntaxe pro nekonečné seznamy.
  • Mocninné řady jako příklad nekonečných termů, derivace a n-tá derivace mocninné řady
  • Prvočísla pomocí Erathostenova síta.
  • motivační příklad pro zavedení tříd
  • Třídy, podtřídy, vícenásobná dědičnost, použití při typové specifikaci funkcí
  • Třídy Eq, Ord, Num
  • Odvozené instance typů
  • Na rozmyšlenou:
   • Operace s mocninnými řadami
    • První a n-tá derivace mocninné řady
    • Aritmetické operace s mocninnými řadami (sčítání, odčítání, násobení )
    • Výpočet hodnoty součtu prvních N čísel mocninné řady R v bodě X
    • Totéž pro K tou derivaci
    • Typové specifikace těchto funkcí
   • Porovnejte s obdobnými funkcemi pro různé reprezentace polynomů
 20. Zpět začátek
 21. přednáška 5.května
  Na přednášce pravděpodobně bude
 22. Zpět začátek
 23. přednáška 12.května
  bude suplována a věnována příkladům v Haskellu
 24. Zpět začátek
  přednáška 9.ledna
  na základě dohody se obsah může změnit
  Zpět začátek