Zpět PRM045

PRM045 Programování II - co bylo na přednáškách

Společná konzultace v pondělí 29.května 14:30-16:30 v posluchárně S3

 1. přednáška 22.února
 2. přednáška 1.března
 3. přednáška 8.března
 4. přednáška 15.března
 5. přednáška 22.března
 6. přednáška 29.března
 7. přednáška 5.dubna
 8. přednáška 12.dubna
 9. přednáška 19.dubna
 10. přednáška 26.dubna
 11. přednáška 3.května
 12. přednáška 10.května

 13. 17.května -rektorský den
 14. přednáška 24.května
 1. přednáška 22.února
  • Komentář k praktickým testům a udílení zápočtů
  • Náplň letního semestru, zkouška
  • Textové soubory - opakování
  • Datové soubory - file of T
  • Přímý přístup k datovým souborům V pascalu
  • Vnější třídění - charakteristika úlohy, základní idea algoritmu přímého slučování
  • Datový typ stream, který umožňuje testovat hodnotu položky, kterou jsme z něj ještě nepřečetli,
   programová realizace
 2. Zpět začátek
 3. přednáška 1.března
  vzhledem k poruše promítání v posluchárně jsem změnil obsah přednášky
  zařadil jsem dynamické proměnné
  k původnímu tématu se vrátíme příště
  • Ukaztele a dynamická alokace paměti,
   bázový typ ukazatele, dynamická alokace paměti pomocí procedury new, procedura dispose pro uvolňování dynamické paměti, konstanta nil. Jednoduchý příklad.
  • Možnost vzniku "smetí v paměti" ztratíme-li možnost přístupu k dynamicky alokované proměnné
  • Jednosměrné spojové seznamy:
   postavení seznamu, vkládání prvku za zadany prvek, vkládání prvku za zadaný prvek, vypouštění následujícího prvku, průchod seznamem,
  • Jiné typy seznamů, např.:
   • Seznamy s hlavou a/nebo s ocasem (fiktivní prvky na začátku resp. na konci seznamu
   • Cyklické seznamy
   • Dvousměrné seznamy
  • Na rozmyšlenou:
   Vytvořte podprogram pro otáčení cyklického seznamu s hlavou
   rozmyslete si kolik proměnných potřebujete
 4. Zpět začátek
 5. přednáška 8.března
  • Ještě jednou o praktických testech
  • Obracení jednosměrného seznamu
  • Procedura search pro uspořádaný seznam s hlavou a ocasem - vyhledávává resp. vkládá prvek s daným klíčem
  • Samoorganizující se seznamy ( např. nalezený prvek se stěhuje na první místo, nový prvek je vkládán na začátek) - skuste si naprogramovat.
  • Řídké polynomy - reprezentace pomocí cyklického seznamu s hlavou, její výhody,
   ukázka alokace a uvolňování paměti "svépomocí", procedura pro nedestruktivní sčítání dvou řídkých polynomů.
  • Řídké matice - je třeba kriticky hodnotit přínosy té které implementace
  • Technické úlohy na rozmyšlenou:
   • Napsat proceduru, která na základě dat ze vstupu vytvoří probíranou reprezentavci řídké matice
   • Procedury pro "skladiště konzerv"
  • Práce Pascalu s pamětí - zásobník a heap, typická realizace heapu s ukazatelem na jeho vrchol a se seznamem "volných děr"
 6. Zpět začátek
 7. přednáška 15.března
  • Opakování typické organizace heapu v Pascalu.
  • Prostředky pro alokaci a uvolňování paměti
   • Garbage collector - v Pascalu není
   • new a dispose
   • svépomocí - proč může být vhodné
   • mark a release - nepoužívat !!!
   • prostředky nízké úrovně
    MemAvail, MaxAvail, Getmem, Freemem - používat jen pro speciální účely, kdy je to nutné - teprve bude
  • Stromy, binární stromy - terminologie
  • Různá data se stromovou strukturou, různé datové reprezentace stromu
  • Kanonická reprezentace lesa pomocí binárního stromu
  • Průchody binárního stromu do hloubky - preorder, inoreder, postorder
   a jejich rekursivní implemenace
  • Průchody binárním stromem do hloubky a souvislost s aritmetickými notacemi
   (preorder - prefixová (polská), inorder - infixová, postorder - postfixová (inverzní polská).
  • Visualizace stromu pomocí indentace
  • Binární vyhledávací stromy a operace na nich: vyhledávání, vkládání a vypuštění prvku s daným klíčem
  • Animace operací s binárními vyhledávacími stromy
 8. Zpět začátek
 9. přednáška 22.března
  • Komenář k výsledkům praktických testů a k požadavkům v letním semestru.
  • Vypouštění intervalu z binárního vyhledávacího stromu.
  • Vkládání do kořene binárního vyhledávacího stromu
  • Datová reprezentace binárního stromu s polem synů, aby šlo předat směr jako parametr podprogramu. Program
  • Dokonale vybalancované stromy
  • Vytvoření dokonale vybalancovaného binárního vyhledávacího stromu o N prvcích z rostoucí posloupnosti čísel na vstupu.
  • Příklad jiné reprezentace stromu - "prošité stromy"
  • Prezence
 10. Zpět začátek
 11. přednáška 29.března
  • Záznam s variantami pevné a variantní položky, rozlišovací položka (může chybět), varinta může opět obsahovat pevné položky a další varianty
   Význam - "nový typ" je "disjuktním" sjednocením jiných typů,
   šetření pamětí - paměťový nárok je maximem paměťových nároků variant, nikoli souičtem.
   Kdysi velmi důležité pro praktické programování,
   dnes - téhož jde dosáhnout lépe v rámci objektového programování.
  • Odstraňování rekurse pomocí zásobníku - procedura inorder,
   zásobník pomocí pole a pomocí lineárního spojového seznamu
  • Vývoj programování
   • strojový kód, absolutní adresy
   • První programovací jazyky
    proměnné, řídící příkazy, cykly, podprogramy
   • Strukturované programování
    • strukturované řídící příkazy
    • datové struktury
    • role podprogramů
    • návrh programu metodou shora dolů
   • Modulární programování
    separátní kompilace, abstraktní datové struktury, pojem metody
   • Objektové programování - charakteristika přínosů
  • První princip objektového programování: zapouzdření - encapsulation
   metody jsou atributem datové struktury
   jednoduchý příklad
  • Terminologie:
   třída ... datový typ
   objekt ... proměnná daného typu (exemplář, instance třídy)
 12. Zpět začátek
 13. přednáška 5.dubna
  • Zapouzdření (encapsulation) - opakvání
  • Ochrana atributů třídy - private a public
  • Motivační příklad pro zavedení objektového programování
  • Dědičnost.
   Terminologie: Třída, objekt, podtřída, nadtřída.
   Specikace inherited
   Podtřída sdědí všechny atributy nadtřídy a může
   • přidat datové atributy
   • přidat další metody
   • předefinovat metody sděděné z nadtřídy
  • Ochrana přiřazovacího příkazu - lze přiřadit do proměnné pro třídu objekt podtřídy a nikoli naopak.
  • Doporučení pro objektové programování v Pascalu:
   1. Neužívejte staticky alokované objekty.
   2. Při alokaci a dealokaci dynamických objektů užívejte jen rozšířenou syntaxi new resp. dispose s voláním konstruktoru resp. destruktoru.
   3. Každá třída, jejíž objekty chcete vytvářet (není jen abstraktní), by měla mít konstruktor a destruktor (třeba zděděný nebo prázdný).
   4. Prvním příkazem konstruktoru podtřídy by mělo být zavolání konstruktoru její nadtřídy (slušnost a dobrý návyk).
  • Unita obsahující objektovou implementaci dvojsměrných lineárních seznamů s hlavou
   rozmyslet - příště se k ní vrátíme
 14. Zpět začátek
 15. přednáška 12.dubna
  • O zkoušce. Předběžné požadavky
  • Opakování objektové programování:
   zapouzdření, ochrana přístupu k atributům tříd, dědičnost, ochrana přiřazovacího příkazu, ...
  • Polymorfismus, časná (early) a pozdní (late) vazba (binding) při volání metod, virtuální metody
  • Programy demonstrující virtuální metody - třída zvíře a podtřídy pes a kočka s virtuálními metodami
  • VMT tabulky a role konstruktoru
  • Příklad objektové hierarchie pro práci s geometrickými útvary
   zdroják
 16. Zpět začátek
 17. přednáška 19.dubna
  • funkce typeof
  • Abstraktní třídy, přetypování ukazatelů na objekt.
  • Přetypování ukazatelů na objekt, implicitní paramtr metod self, operáror @.
  • Příklad objektové hierarchie pro práci s geometrickými útvary - zdroják
  • Celkové shrnutí objektového programování
  • Specifika vnějšího třídění
  • Streamy - opakování, program
  • Pojem běhu, idea algoritmu přímého slučování, jeho implementace
  • Rozmyslete - algoritmus, který slévá "jednice do dvojic", ..... , 2(n-1)-tice do 2n-tic, není motivací pro algoritmus přirozeného slévání, ale neúnosně pomalým algoritmem, jehož implementace je složitější než u algoritmu přirozeného slučování.
  • Vylepšení algoritmů vnějšího třídění
   • při slévání rovnou rozděluji do více souborů
   • zvětšování délky běhů (a tedy i zmenšování jejich počtu) předtříděním ve vnitřní paměti - příklad použití dvou heapů
   • použití více pásek - bude ještě podrobněji
 18. Zpět začátek
 19. přednáška 26.dubna
  • Idea polyfázového třídění výpočet optimálního rozdělení běhů na více pásek
  • Rozděl a panuj - metoda návrhu efektivních algoritmů
   analýza, rekurze, syntéza
  • Klasifikace algoritmů vnitřního třídění z tohoto hlediska
   vyvážený resp. nevyvážený rozklad,
   důraz na analýzu resp. na sytézu
  • Složitost úlohy vnitřního třídění
   • důkaz, že v nejhorším případě je n*log(n)
   • myšlenka důkazu, že složitost je n*log(n) i v průměrném případě
   • Pro nejlepší případ toto tvrzení neplatí
  • Hedání k-tého prvku z n prvků
   • a la quicksort
   • použitím heapu z n-k+2 prvků
   • lineární algoritmus
  • AVL stromy
   • Definice, nejhorší případ - Fibonnaciho stromy
   • Interface procedur pro vkládání a vypouštění prvku z AVL stromu
    Procedura má výstupní boolovský parametr, který udává:
    zda se výška stromu přidáním zvětšila,
    resp. zda se výška stromu vypuštěním prvku zmenšila
   • Rotace pro odstranění poruch v AVL stromu
   • Pokud imlementujeme uzel sromu s polem ukazatelů na syny, lze programy o hodně zkrátit
   • Při vkládání stačí provést jedinou rotaci
   • Při vypuštění může být nutné provést rotaci v každím uzlu na cestě od kořene k vypuštěnému prvku
 20. Zpět začátek
 21. přednáška 3.května
  • Hašování, myšlenka, hašovací funkce bez kolizí pro statické tabulky nevelké velikosti, kolize a různé metody jejich odstraňování, metoda řetízků a její modifikace, aby šlo i vypouštět.
  • Dynamické programování
   • Hledání optimálního uzávorkování násobení posloupnosti matic.
   • Helání nejdelší společné posloupnosti dvou posloupností
    Trasovací tabulka konkrétního výpočtu
   • Problém batohu s celočíselným zadáním
    Tabulka konkrétního výpočtu
   • Příklady dalších úloh, které lze efektovně řešit pomocí dynamického programování
    • Hledání optimálního vyhledávacího stromu (vstup: pravděpodobnosti dotazů) - viz, kniha N.Wirtha
    • Hledání nejkratší triangulace - viz. např. kniha P. Töpfera
  • Idea diskrétní simulace
  • Antagonistická hra dvou hráčů s úplnou informací a nulovým součtem, Shannonova věta, algoritmus minimaxu, jeho negamaxová implementace
 22. Zpět začátek
 23. přednáška 10.května suplování Dr. Holan
  • Programovací systém Delphi
  • Programování řízené událostmi
  • prostředí - vycházíme od spustitelného programu
  • komponenty jako pojem a jejich použití
  • implicitní pojmenovavání
  • vlastnosti
  • inspektor objektů
  • TabOrder a BitBtn.Kind jako příiklady side-effectu vlastností
  • reakce na události
  • sdílení obslužných procedur
  • přetypováváni nebezpečné a bezpečné, "is"
  • chyby, vyjimky try-except
 24. Zpět začátek
 25. přednáška 24.května
  Mimo jiné bude algoritmus alfa-beta prořezávání
 26. Zpět začátek

Společná konzultace v pondělí 29.května 14:30-16:30 v posluchárně S3

Zpět PRM045