Zpět PRG005

PRG005 Programování II   -  pondělí 12:20 M1

Co bylo na přednášce

 1. přednáška 14.října
  1. Náplň kursu, podmínky pro zápočet, zkouška.
  2. Neprocedurální programování.
  3. Příklad jednoduchého programu v Prologu a dotazů na něj.
  4. Fakt, pravidlo, proměnná, anonymní proměnná.
  5. Definice seznamu a notace pro jejich zápis.
  6. Jednoduhé predikáty pro práci seznamy, např. :
   • member(?Co,?Kde)
   • prvni_prvek(?Co,?Ceho)
   • posledni_prvek(?Co,?Ceho)
   • zřetězeni seznamů conc(?L1,?L2,?L3)
   • obracení seznamů obrat(?L,?ObrL) v kvadratickém čase
  7. Problémy k rozmyšlení
   • zřetězení seznamů v lineární čase
   • prostřední prvek seznamu
  zpět na začátek
 2. přednáška 21.října
  1. Nalezení prostředního prvku seznamu.
  2. Lineární obracení seznamu (reverse_append) pomocí akumulátoru.
  3. Syntaxe Prologu (proměnné, atomy, řetězce, struktury, klausule, fakty, pravidla, procedury, ... ).
  4. Unifikace.
  5. Algoritmus interpretu Prologu (unifikace + backtracking).
  6. Deklarativní a procedurální význam programu v Prologu. Deklarativně správná procedura je procedurálně parciálně správná (může se zacyklit a nedat správnou odpověď, ale nemůže dát špatnou odpověď).
  7. Procedura predek a její modifikace vzniklé permutací klausulí a cílů v jejich tělech (rozmyslet).
  8. Aritmetika v Prologu.
  9. Největší společný dělitel, délka seznamu, generování seznamu obsahujícího aritmetickou posloupnost.
  zpět na začátek
 3. přednáška 4.listopadu
  1. Opakování aritmetiky a algoritmu zodpovídání Prologovského dotazu.
  2. Quicksort. Rozmyslet implementaci bez (explicitního volání) zřetězování seznamu.
  3. Slévání dvou uspořádaných seznamů do jednoho. Co je deterministická procedura (deterministický predikát).
  4. Nalezení následující permutace v lexikografickém uspořádání.
  5. Reprezentace binárního stromu - buď atom nil jako reprezentace prázdného stromu
   nebo term t(Levy,Koren,Pravy), který konstruuje neprázdný strom z Korene, Leveho a Praveho podstromu.
  6. Tisk binárního stromu pomocí indentace.
  7. Test zda je daný term prvkem stromu.
  8. Průchod stromem do hloubky a do šířky.
  9. Vkládání do binárního vyhledávacího stromu (obvyklý algoritmus vkládající do listu) a proč nemůže být použito obecně pro vypouštění.
  10. Vypouštění z binárního vyhledávacího stromu (obvyklý algoritmus záměny kořene např. nejmenším z větších).
  11. Vkládání do kořene a jeho použití pro konstrukci vkládání, které je schopno také vypouštět.
  12. Krabičkový model. Brány CALL, EXIT, FAIL, REDO.
  13. Princip ladění. Predikáty trace/0, notrace/0, spy/1, nospy/1. Ukázka možného výstupu při ladění.
  zpět na začátek
 4. přednáška 11.listopadu zpět na začátek
 5. přednáška 18.listopadu
  1. Rovnosti a nerovnosti v Prologu:
   unifikace   =   , \=
   identita   ==  , \==
   aritmetika   =:= , =\=
  2. Operátory. Příkaz op/3, asociativita, priorita operátoru. Jednoduché příklady použití operátorů.
  3. Ukázky programů v Prologu:
  4. Predikáty bagof a setof, "existenční kvantifikátor ^ ", jednoduché příklady užití.
  5. Predikáty modifikace databáze, assert, asserta, assertz, retract, retractall.
   Vhodnost resp. nevhodnost použití těchto příkazů. bagof pomocí assert a retract.
  6. Úvod do LISPu.
  zpět na začátek
 6. přednáška 25.listopadu
   Probírá se dialekt Scheme jazyka LISP. Přehled základních předdefinovaných forem je v materiálu.
  1. Výrazy v LISPu - prefixový způsob zápisu, vyhodnocování expanzí a redukcí.
  2. Forma define
  3. Podmínky: formy cond a if, nil jako false.
  4. Příklady: faktoriál rekursivně a iterativně, efektivní umocňování, odmocnina newtonovou metodou.
  5. Funkce jako parametry.
  6. Formy lambda a let, lokalita ve formě let.
  7. Dvojice : formy cons, car, cdr. Implementace, alternativní konstrukce dvojic.
  8. Seznamy, forma list, příklady jednoduchých funkcí pro práci se seznamy.
  9. Forma quote.
  10. Datová struktura = konstruktory + selektory (+metody).
  11. Implemenace zlomku jako příklad nutnost "inteligentních" konstruktorů a selektorů.
  12. Binární strom:
   • konstruktory Nulltree, Tree(L,V,R)
   • test nulltree?
   • selektory Root, Left, Right
  13. Výpis listů stromu do seznamu (bez nutnosti zřetězovat seznamy).
  zpět na začátek
 7. přednáška 2.prosince
  Výklad jazyka Haskell na této přednášce poměrně těsně sledoval výklad v publikaci "A Gentle Introduction to Haskell 98".
  Probrali jsme přibližně látku obsaženou na stránkách  1 - 18  tohoto materiálu. zpět na začátek
 8. přednáška 9.prosince zpět na začátek
 9. přednáška 16.prosince
 10. přednáška 8.ledna

Zpět PRG005