Zpět výuka ZS 2010/11
Zpět PRM044

PRM044 Programování I paralelka X ZS 2010/11

Hromadná konzultace v úterý 18.1. od 14:00 v posluchárně S4

Co bylo na přednáškách

paralelka X - středa 8:05 F1

Dohodli jsme se, že budeme začínat o pět minut dříve, abyste se po přednášce stačili přesunout do M1

 1. přednáška 29.září
 2. přednáška 6.října
 3. 13.října imatrikulace
 4. přednáška 20.října
 5. přednáška 27.října
 6. přednáška 3.listopadu
 7. přednáška 10.listopadu
 8. přednáška 24.listopadu
 9. přednáška 1.prosince
 10. přednáška 8.prosince
 11. přednáška 15.prosince
 12. přednáška 22.prosince
 13. přednáška 5.ledna
 14. přednáška 12.ledna
 1. přednáška 29.září
  • Úvodní povídání o předmětu a studiu na MFF UK.
  • Několik dobrých cílů:
   1. Je třeba umět poznat zda něčemu rozumíme nebo ne
    • pokud víme, že věci rozumíme - a je to pravda - jsme "za vodou"
    • pokud víme, že věci nerozumíme, pak jsme v situaci, která nás bude provázet celým životem, je však známa naprosto spolehlivá metoda, jak ji "řešit" - několikrát zopakujeme kolečko (rozmyslet si, přečíst si, poradit se)
    • pokud nevíme, že nevíme, je to vážný psychologický (či osobnostní) problém, se kterým mohou pomoci rodiče, přítel/kyně, psychoanaliti-k/-čka, trenér (kick)boxu a pod. - ne však učitel, ten jen může pomoci stanovit diagnozu
    Pokud se Vám nepodaří tohoto cíle dosáhnout asi Vám na matfyzu nebude moc dobře
   2. Je třeba umět vysvětlit, to čemu rozumíme (jinak řečeno - neumíme-li to vysvětlit, může to být i tím, že tomu nerozumíme).
    Správným cílem při tom není vysvětlit to "panu profesorovi" (o kterém předpokládáme, že to umí lépe než my),
    ale stejně chytrému kolegovi jako jsme my, který ale o dané věci neví nic. To je těžké a ne všem se to v prním ročníku podaří, ale nejpozději do psaní bakalářské práce se to naučit musíte.
  • Podmínky k zápočtu, praktický test, zkouška v letním semestru
  • O nepovinném předmětu NPRM047 "Praktika z programování pro začátečníky", jeho cílech a způsobech výuky
   Tento předmět začne na ostro v týdnu od 18.října, bylo by však dobré přijít do skupiny, kam chcete chodit již v týdnu od 11.října.
   Zapsat půjde až před koncem měsíce.
  • Pojem algoritmu, jeho "filosofické vymezení"
  • Příklady konkrétních algoritmů:
  • Fáze řešení problému a problémy na jejich rozhraních:
   skutečnost - (matematický) model - algoritmizace a volba datových struktur - vytváření programu - testování
   budeme se k tomuto schematu mnohokrat vracet
  • Úloha o bludišti a jednoduchý "Ariadnin" algoritmus, který ji řeší (trasování na konkrétním bludišti).
  • Algoritmus je správný, když je
   • konečný (na každý přípustných datech skončí)
    a
   • parciálně správný (pokud skončí, tak dá správný výsledek)
   tuto ideu využijeme pro dokazování správnosti algoritmů
  • Důkaz konečnosti Ariadnina algoritmu
  • Pojem invariantu algoritmu
  • Důkaz parciální správnosti Ariadnina algoritmu
  • Beletristické zpracování Ariadnina algoritmu a důkazu jeho správnosti.
  • Ariadnin algoritmus je vlastně speciálním případem obecnějšího algoritmu prohledávání grafu do hloubky (backtracking), se kterým se ještě mnohokrát setkáme.
  • Rozmyslet: nalezení stabilního párování k libovolným zadaným preferencím
   návod - vzpomeňte si na to, jak to vypadalo v tanečních
 2. Zpět začátek
 3. přednáška 6.října
  • Pojem invariantu
  • Griesova úloha o tahání koulí z urny
  • Problém stabilního párování a jeho řešení algoritmem pánské volenky.
   důkaz toho, že pánská volenka skončí a vytvoří stabilní párování,
   důkaz toho, že párování vzniklé pánskou volenkou je mezi všemi stabilními párováními optimální pro muže,
   t.j. žádný muž nemůže mít v žádném stabilním párování lepší (pro něj) ženu, než je ta, kterou dostal při pánské volence
  • Existují algoritmy, jejichž správnost jde (poměrně snadno) dokázat, ale jejichž výpočty na reálných datech trvají tak dlouho, že jsou prakticky nepoužitelné. Proto je třeba zabývat se složitostí algotritmů. O tom, jak se měří, budeme - mimo jiné - povídat příště.
  • Motivační příklad pro zavedení konstrukcí obvyklých v programovacích jazycích.
  • Proměnná - jméno místa pro uložení hodnoty, nikoli hodnoty samé. Přiřazovací příkaz. Příkazy pro čtení (read) a výstup (write).
  • Datový typ, deklarace proměnných.
  • Identifikátor, zápis číselné konstanty, klíčové slovo.
  • Strukturované příkazy. Úplný a neúplný podmíněný příkaz, složený příkaz, cykly while a repeat.
  • Vývojové diagramy řečené bloková schémata - "blokáče"
  • Tvar programu v Pascalu
  • for cyklus jako opakování zadaný počet krát (výklad není zatím úplný),
   je zakázáno měnit uvntř těla cyklu hodnotu řídící proměnné cyklu, případná změna horní meze uvnitř těla cyklu nemá vliv na počet průchodů tělem cyklu
   jednoduché příklady dvou cyklů v sobě.
  • Zaregistrujte se do systému CodEx !
  • Zaříďte si účet v laboratoři Karlín !
 4. Zpět začátek
 5. přednáška 20.října
  • Opakování: Proměnná, přiřazovací příkaz,
   Úplný a neúplný podmíněný příkaz, složený příkaz, cykly while a repeat. Syntaktická nejednoznačnost konstrukce podmíněného příkazu. Tvar programu v Pascalu.
  • Programové konstrukce Pascalu jsou strukturované, lze tedy při návrhu programu postupovat "shora dolů"
  • Čísla ve světě, v matematice, "počítačová" čísla.
  • Typ integer, aritmetické operace a jejich priority, konstanta maxint, přetečení hodnoty.
   (ukázka, že díky němu není sčítání integerů asociativní)
  • Celočíselné typy v Borland Pascalu:
   integer, shortint, longint
  • Konstanty jako nástroj pro snadnou modifikaci programů.
   Ukázkové programy.
  • Typ real, standardní funkce.
  • Ukázkový program, demonstrující, že není rozumné používat pro kontrolu běhu výpočtu programu výsledek testu reálný čísel na rovnost.
  • Typová ochrana přiřazovacího příkazu. Funkce trunc a round.
  • Rozmyslet: nalézt co nejefektivnější algoritmus pro nalezení maximálního jedničkového obdélníku v 0/1 obdélníku rozměrů m x n.
   Hloupé přímočaré řešení metodou "vyzkoušej všechny možnosti" má složitost řádově (co to přesně znamená budeme mít příště) m3 * n3 ,
   je třeba hledat řešení s řádově lepší složitostí.

  Pokud jste tak již neučinili, pořiďte si účet v laboratoři Karlín a zaregistrujte se do systému Codex !!!

  Pokud chcete navštěvovat praktika NPRM047, přijďte nejpozději v tomto týdnu na příslušné praktikum nebo se ozvěte jeho vedoucímu.
  Informace o obsazenosti jednotlivých praktik najdete na stránce předmětu

 6. Zpět začátek
 7. přednáška 27.října
  • Typ boolean.
  • Program, který testuje, zda číslo na vstupu je prvočíslo.
  • Funkce v Pascalu, příklady jednoduchých funkcí.
  • Faktoriál
  • Výpočet kombinačních čísel - není vhodné volat funkci faktoriál, výpočet s prevencí přetečení
  • Funkce počítající n- tou mocninu s optimálním počtem násobení (2*log2(n)) rozmyslete!!
  • Typ char, funkce ord a chr.
  • "Zoologie" typů v Pascalu (jednoduché - strukturované, standardní - definované programátorem, ordinální).
  • Typ interval. Hostitelský typ, běhové kontroly a možnost je vypínat (a proč to není žádoucí).
  • Zjednodušená sémantika příkazů read, readln, write, writeln
   vstup číselných typů,
   formátování výstupů číselných typů
  • Příklad na hledání maximálního jedničkového obdélníku v 0/1 obdélníku rozměrů m x n.
   animace
   • Trivální algoritmus složitosti n3*m3 ,
    ani chytrá implementace naivního algoritmu příliš nepomůže
   • Algoritmus se složitostí n*m2
    využívající předvýpočet "počtu jedniček pod danou jedničkou", rozmyslete
   • Zkuste najít algoritmus pracující v čase n*m návod: postup je založený na myšlence, že v matici obroubené nulami každý maximální jedničkový obdélník přiléhá zprava k nějaké nule, a předvýpočtech počtů jedniček nad a pod danou jedničkou
 8. Zpět začátek
 9. přednáška 3.listopadu
  • Na praktikách NPRM047 jsou ještě volná místa viz stránka
  • Opakování zoologie pascalských typů,
   standardní typy typy integer, real, char, boolean
  • Výčtové typy
  • Typ interval. Hostitelský typ, běhové kontroly a možnost je vypínat (a proč to není žádoucí).
  • V učebnicích i na přednášce se setkáte s typem integer, v konkrétních případech je ho z důvodů malé hodnoty maxint často vhodné nahradit (zejména v Borland Pascalu) typem longint
  • Obdobně je v případech citlivých na přesnost zobrazení vhodné nahradit typ real typem double
   zmenší se tím reativní chyba (zvětší počet platných cifer), nejde o zvětšení rozsahu čísel
  • Výčtové typy
  • Funkce ord pro ordinální typy - succ, prev, inc, dec
  • Zápis čísla v poziční soustavě, výpočet jeho hodnoty Hornerovým schématem
   Hornerovo schéma je vlastně lineární algoritmus pro zjištění hodnoty polynomu v zadaném bodě
  • Příklad programu, který čte ze vstupu řádky obsahující vždy číslo k udávající základ soustavy a zápis nějakého čísla X v této soustavě a spočítá a vytiskne hodnotu čísla X.
   V programu je chyba v kontrole přípustnosti znaku v zápisu, zkuste ji odhalit!
   děkuji studentovi, který mě na ni upozornil
  • Pole, indexový typ, typ složky, přístup ke složce pole pomocí indexového výrazu, vícerozměrná pole.
  • Jednoduchý příklad - hledání maxima čísel ležících pod hlavní diagonálou čtvercové matice
  • Příklad na hledání maximálního jedničkového obdélníku v 0/1 obdélníku rozměrů m x n.
   animace, algoritmus se složitostí O(m*n) založený na myšlence, že v matici obroubené nulami každý maximální jedničkový obdélník přiléhá zprava k nějaké nule, a předvýpočtech počtů jedniček nad a pod danou jedničkou
 10. přednáška 10.listopadu
  • Znakové řetězce - stringy, funkce length
  • Podprogramy a jejich význam pro programování. Návrh programu metodou "shora dolů".
  • Procedury, funkce, formální a skutečné parametry.
  • Bloková struktura programu a viditelnost objektů.
   Lokální a globální deklarace. Lokální definice zastiňuje globální.
  • Předávání parametrů hodnotou a referencí. Jednoduchý příklad.
  • Alokace lokálních objektů (parametrů a lokálních proměnných) na zásobníku.
  • Kdy použít předávání parametrů hodnotou resp. referencí
  • Je výrazně lepší používat komunikaci s podprogramy přes parametry než používat globálních proměnných (vyjímky budou později)
  • Je vhodné se vyhýbat používání podprogramů lokálních v jiných podprogramech, protože to ve většině dnes používaných jazyků (c-like) nejde
  • Najděte chyby v podprogramu, který má transponovat matici
   řešení
  • Příklad "neintuitivního" chování podprogramu, který byl zavolán se stejným skutečným parametrem pro dva různé formální parametry předávané referencí.
  • Příště si zopakujeme použití podprogramů a typy předávání parametrů podprogramům, přečtěte si před příští přednáškou příslušné partie z knihy P. Satrapy (nebo jiné, kterou používáte jako učebnici jazyka),
   podívejte se na procedury pro vyhledávání v poli, vytiskněte si je, přiště se těmto příkladům budeme věnovat
   (příklady jsou formálně umístěny do knihovny (unity), význam téhle syntaktické konstrukce si vysvětlíme)
  • Motivace k pojmu asymptotické složitosti
  • Ekvivalence dvou definic pojmu "funce f je velké O z funkce g"
  • Měření časové složitosti algoritmu, asymptotická složitost - formální definice pomocí O(f).
  • Nejlepší, nejhorší a průměrný případ
  • Příště se k asymptoticé složitosti musíme vrátit
 11. Zpět začátek
 12. přednáška 24.listopadu
  • Opakování:
   1. Typ záznam (record) a příkaz with,
    jednoduché příklady.
    Používání příkazu with je analogie vět se zamlčeným podmětem, podstatně zjednodušuje zápis, jeho nadužívání však může vést ke zcela nesrozumitelným programům.
   2. Předávání parametrůhodnotou a referencí
  • Typická reprezentace vektoru jako záznamu o dvou složkách: pole a jeho skutečně využitá délka.
  • Dobrá zásada:
   Vždy hned po návrhu hlavičky podprogramu napište komentář, který v "řeči parametrů" popíše, co podprogram má udělat (nikoli jak, ale co), teprve pak pište její kód
  • Hledání prvku v tabulce.
   • první výskyt, použití zarážky pro urychlení testu, prostřední výskyt.
   • Hledání prvku v uspořádané tabulce, metoda půlení intervalu - klikátko.
   • Unity utab a seektab realizující probírané algoritmy vyhledávání v tabulce
  • Úplné a neúplné vyhodnocování booleovských výrazů.
   Přepinač B ovlivňujicí činnost překladače Pascalu
  • Programové jednotky - unity, klausule uses, části interface a implementation
  • Význam použití souborů pro ladění programů
  • Datové a textové soubory - rozdíl v použití, (file of char není textový ale datový soubor!),
   v zimním semestru budeme používat jen textové soubory !
  • Textové soubory v Pascalu - abstraktní model a konkrétní reprezentace.
  • Procedura assign
  • Otevření textového souboru ke čtení, k zápisu a přípisu. Zavírání textového souboru.
  • Všechny procedury mají nepovinný první parametr udávající, ze/do kterého souboru se má číst/psát
   pokud není uveden jde o vstup/výstup z/do souboru input/output
  • Vstup z textového souboru.
   • Testy eof, eoln,
   • Procedura read, readln,
   • Čtení znaků
   • Čtení čísel
   • Anomální chování programu s testem
    while not eof(F) do
    begin read(F,I); ..... end;
   • Testy seekeof, seekeoln.
   • Čtení znakových řetězců,
    pozor chová se neočekávaně!
  • Výstup do textového souboru
   • Formátování
   • Procedura write, writeln,
   • výstup znaků
   • výstup integerů (bez formátu se výsledky mohou "slepit")
    Pascalův trojúhelník jako příklad programů, kde formát je "složitější" výraz
   • výstup čísel typu real, zokrouhlování, výstup v semilogaritmickém a "desetinném" tvaru
   • Ukázkový program demonstrující formátovaný výstup číselných hodnot a jeho výstup
   • Chyba Borland Pascalu - při ukončení programu nezavře výstupní soubory (a tedy nevyprázdní buffery do souboru)
    proto se doporučuje na konci programu vždy zavřít všechny výstupní soubory procedurou close
  • přesměrování vstupu a výstupu při spouštění přeloženého programu mimo ladící prostředí Borland Pascalu
 13. Zpět začátek
 14. přednáška 1. prosince
  • upozornění na soutěž studentů 1.ročníku v programování pátek 10.12. 15-18 hodin
  • Chyba Borland Pascalu - při ukončení programu nezavře výstupní soubory (a tedy nevyprázdní buffery do souboru)
   proto se doporučuje na konci programu vždy zavřít všechny výstupní soubory procedurou close
  • Standardní podprogramy pro práci se stringy a komentář k jejich používání
  • Výstup stringů
  • Výstup hodnot typu boolean - normální člověk nepoužívá
  • Rekursivní algoritmy a podprogramy
  • Rekursivní funkce - faktoriál, je lepší naprogramovat iterativně
  • Fibonnaciova posloupnost - chybné řešení s exponenciální složitostí - animace
   naprogramujte si iterativní řešení i rekursivní řešení bez této chyby(přidáte parametr/y)
  • Rekursivní řešení problému Hanojských věží a jeho animace
  • Hledání všech pozic N nezávislých dam na šachovnici N x N - volba datových struktur umožňujících inkrementální aktualizaci - Program
   Rozmyslete si dobře a důkladně tento algoritmus i jeho technické provedení. Velmi mnoho rekursivních algoritmů můžete "napasovat" na toto schéma.
  • Nerekursivní a rekursivní verze programu hledajícího všechny rozklady zadaného čísla na sčítance
   rekursivní verzi jsme probrali detailně, rozmyslete si nerekursivní
  • Výstup otočeného řetězce pomocí rekursivní procedury s lokální proměnnou, implicitně využíváme zásobník volání podprogramů
 15. Zpět začátek
 16. přednáška 8.prosince
  • opětovné upozornění na soutěž studentů 1.ročníku v programování pátek 10.12. 15-18 hodin
  • opakování podprogramů pro práci se řetězci: + , lenght, pos, delete, insert, konverze mezi číselnou hodnotou a jejím zápisem ve stringu a
  • Strukturované a modulární programování - měli byste se zamýšlet nad strukturou svých programů a tvořit spíše podprogramy, které budou data dostávat a odevzdávat prostřednictvím parametrů, než hlavní programy, které řeší vše.
  • Kriteria pro užitečné rozdělení systému na části:
   • Vazby jednotlivých částí (jejich inteface) musí být jednoduché
   • Funkce celého systému musí jít jednoduše popsat jako spolupráce jeho částí aniž bychom museli znát (detailní) vnitřní strukturu jeho částí
  • Použití globálních proměnných může vést k sideefectům a pokud pro to nejsou vážné důvody, měl by podprogram komunikovat jen "přes svoji hlavičku" - pomocí parametrů
   Jednou z vyjímek je použití globálních proměnných při tvorbě rekurzivních podprogramů (alternativa - předávat stále stejný parametr odkazem - je očividně horší)
  • Přímá a nepřímá rekurse, direktiva forward,
   někdy se používá i jen k tomu, abychom hlavičky podstatných podprogramů umístili hned na začátek programu
  • V úloze o dominanci šachovnice dámami (hledáme nejmenší počet dam, které by ohrožovaly všechna políčka šachovnice)
   pro inkrementální aktualizaci stavu si nestačí pamatovat pro každé políčko zda je ohrožováno, ale stačí pamatovat si kolikrát je ohrožováno
  • Komentář k programování úlohy o hledání nejkratší cesty dané figury po šachovnici se zakázanými políčky, šachovnici se zakázanými poli je vhodné si "nakreslit" v editoru a jednoduše přečíst,
   srovnej se čtením seznamu zakázaných políček
  • Prohledávání grafu do hloubky a šířky .
  • Společná implementace se seznamy OPEN a CLOSE, ve které se tyto algoritmy liší jen implementací seznamu OPEN (zásobník/fronta)
  • Animace: do hloubky, do šířky, tyto animace obsahují (poměrně závažnou chybu) Najděte ji!
  • Algoritmus vlny - prohledávání do šířky bez fronty, přímo do vrchlů grafu se zapisují vzdálenosti od startu
   "zpětný chod" pro nalezení nejkratší cesty
  • Vnitřní třídění - specifikace úlohy, adresní a asociativní (založené na porovnávání klíčů) algoritmy
  • Jednoduché asociativní algoritmy složitosti O(n2):
   • přímé zatřiďování
   • binární zatřiďování - polohu najdeme v logaritmické čase, ale posun pole je lineární
   • třídění výběrem
   • třídění výměnami - bubblesort, shakesort
    implemantace bez pamatování si místa poslední výměny je programátorská nešikovnost
  • zdrojové texty procedur realizujících jednotlivé třídící algoritmy jsou ke stažení na WWWW, příště se k nim vrátíme
 17. Zpět začátek
 18. přednáška 15.prosince
  • Opakování procházení grafu do šířky a hloubky
  • typické implementace zásobníku a fronty (fronta pomocí "zacykleného pole")
  • Porovnání použití prohledávání do šířky a do hloubky pro hledání nejkratší cesty
  • Algoritmus vlny - prohledávání do šířky bez fronty, přímo do vrchlů grafu se zapisují vzdálenosti od startu
   "zpětný chod" pro nalezení nejkratší cesty
  • Různé reprezentace grafu,
   Matice sousednosti, matice incidence, seznam hran, seznam následníků.
  • Mocnina grafu sousednosti - použití pro hledání komponent souvislosti
  • Dijkstrův algoritmus pro hledání nejkratší cesty v grafu s nezáporně ohodnocenými hranami
   invarianty, složitost - klikátko
  • O praktických testech
 19. Zpět začátek
  Zpět začátek
 20. přednáška 22.prosince
  • opakování:
   • Motivace k pojmu asymptotické složitosti
   • Ekvivalence dvou definic pojmu "funce f je velké O z funkce g"
   • Měření časové složitosti algoritmu, asymptotická složitost - formální definice pomocí O(f).
   • Nejlepší, nejhorší a průměrný případ
  • formální definice asymptotické složitosti
  • Složitost některých konkrétních algoritmů
  • Paradoxní aspekty pojmu asymptotické složitosti
  • Quicksort - myšlenka; rekursivní implementace s pivotem jako zarážkou; časová složitost v nejlepším a nejhorším případě.
  • Algoritmus Quicksort, jeho rekursivní verze (bude na internet doplněna)
   a nerekursivní verze - přečtěte si
  • Využití prvku tříděného pole jako pivota - mohu použít jako zarážku
  • Složitost quicksortu v nejhoším a v nejleším případě
  • Paměťová složitost - třída algoritmů pracujících "na místě" - "in situ"
  • Paměťová složitost quicksortu - netřídí na místě
  • Typ množina, jeho realizace v Borland Pascalu.
  • Sekvenční algoritmus pro nalezení reflexního, symetrického a transitivního uzávěru binární relace ze vstupujícího seznamu jejich dvojic. - Program a jeho realističtější verze;
   faktorová množnina - animace
  • Velká množina jako pole množin.
  • Dlouhá čísla - reprezentace a aritmetické operace s nimi
 21. Zpět začátek
 22. přednáška 5.ledna
  Na přednášce pravděpodobně bude - všechno asi nestihneme
  • komentář k praktickým testům a přihlašování na ně
  • třetí způsob předávání parametrů v Pascalu - const
  • "typované" konstanty (pozor nejsou to konstanty !) jako příjemný způsob inicializace hodnot proměnných (i strukturovaných) typů
  • konformní schémata polí - rozšíření Pascalu, které umožňuje napsat podprogramy, který lze předat jako skutečný parametr pole libovolné délky
   omezení toho způsobu - je asi lepší je nepoužívat
  • zadání aritmetického výrazu stromem a třemi notacemi: inorder, postorder, preorder
   klikátka:
  • vyčíslování hodnoty aritmetického výrazu zadaného postorder notací - klikátko
  • vyčíslování hodnoty aritmetického výrazu z inorder notace
   • metoda shora dolů - nalezení "nejvnějšnějšího" operátoru a rekursivní volání - klikátko
   • metoda zdola nahoru - postupné vyčíslování toho, co jde "hned vyčíslit"
   • metoda rekursivního sestupu
    Formální definice aritmetického výrazu a z něj odvozené rekursivní procedury pro vyčíslení hodnoty aritmetického výrazu - klikátko
   • převod na postfix klikátko
   • algoritmus převodu na postfix jde rovnou spojit a algorimem vyčíslování postfixu
  • Kvadratický algoritmus pro nalezení nejdelší rostoucí vybrané posloupnosti (program).
  • hledání minimální kostry grafu
  • příkaz goto - je lepší nepoužívat
   "kultivované" formy skoků: break, continue, return, halt
  • Pseudonáhodná čísla, pojem a jejich použití, hnízdo generátoru náhodných čísel
  • Pseudonáhodná čísla v Borland Pascalu ( RandSeed, Randomize, Random, Random(n) )
  • Metoda Monte Carlo
  • standardní unity Pascalu
 23. přednáška 12.ledna
  • vyčíslování hodnoty z prefixové notace
  • technické poznámky k programování vyhodnocování výrazů
  • Kvadratický algoritmus pro nalezení nejdelší rostoucí vybrané posloupnosti (program)
   jako příklad "dynamického programování"
  • hledání minimální kostry grafu
  • Pseudonáhodná čísla, pojem a jejich použití, hnízdo generátoru náhodných čísel
  • Pseudonáhodná čísla v Borland Pascalu ( RandSeed, Randomize, Random, Random(n) )
  • Metoda Monte Carlo
  • standardní unity Pascalu
  • unita CRT
  • příkaz goto - je lepší nepoužívat
   "kultivované" formy skoků: break, continue, return, halt
  • Přepinače kompilátoru
  • Procedurální a funkcionální parametry procedura pro hledání kořene rovnice f(x)=0 metodou půlení intervalu
  • odpovědi na dotazy -- budou-li
 24. Hromadná konzultace v úterý 18.1. od 14:00 v posluchárně S4

  Zpět začátek
Zpět PRM044
Zpět výuka ZS 2010/11