Zpět výuka ZS 2010/11

NPRM044 Programování I zimní semestr 2010/11

První semestr dvousemestrového základního kursu programování pro 1.ročník studentů matematiky

O předmětu

Hlavním cílem předmětu je naučit studenty algoritmickému myšlení a základním programátorským dovednostem. Přednáška je vedena na bázi programovacího jazyka Pascal. Programovací jazyk však není cílem, ale prostředkem. V prvním semestru probereme v podstatě celý jazyk mimo prostředků pro dynamickou alokaci paměti a objektového programování.
V praktickém testu musí studenti prokázat schopnost vytvořit a odladit v daném čase program řešící středně obtížnou úlohu.

Zpět začátek

Systém CodEx

Studenti budou mít možnost testovat automaticky správnost svých programů odkudkoli z internetu pomocí systému CodEx. Typicky bude používán k odevzdávání domácích úkolů, jejichž řešením má být zdrojový text programu. Systém CodEx lze použít i pro praktické testy na cvičeních. Vedoucí skupiny může předepsat vyřešení jistého počtu úloh v tomto systému jako podmínku pro získání zápočtu.
Proto je třeba, aby se všichni studenti zaregistrovali do systému jakmile to půjde.
Uděláte to
na stránce. Login i heslo udáváte tak, jako v SISu.

Rozdělení studentů na cvičení

Student by měl navštěvovat to cvičení, které je rozvrhem určeno jeho skupině.

V odůvodněných případech lze chodit na cvičení s jinou skupinou (případně i jiné paralelky). Musíme ale zachovat několik pravidel:

 1. každý student má právo chodit na cvičení se skupinou, do které byl zařazen
 2. žádná skupina nesmí být příliš velká - maximum je dejme tomu 25
 3. žádná skupina by neměla být příliš malá - pokles pod 15 je již přílišným přepychem
 4. o vašem přijetí do jiné skupiny rozhoduje vedoucí té skupiny, kam chcete přejít (řídí se při tom pravidly 1 a 2), vedoucímu skupiny, ze které odcházíte, byste to měli dát vědět

Uvádíme počty studentů, kteří přišli na první cvičení. Ty se mohou ještě dále měnit (ne všichni studenti na nějaké cvičení přišli). Můžete je použít jako orientaci.
Nejpozději do konce měsíce musí být jasné, kam jednotliví studenti chodí. Výjimky budou povolovány jen z velmi závažných důvodů.

Den/čas
stav
Jméno cvičícího
Počet studentů na prvním cvičení
Po 9:00
ok
Jakub Tomek
19
Po 17:20
přeplněno
Marketa Popelova
28
Ut 8:10
ok
Daniel Toropila
24
Ut 14:00
ok
Martin Pergel
21
Ut 15:40
ok
Martin Pergel
24
Ut 17:20
ok
Rudolf Kryl
25
St 12:20
ok
Martin Holub
19
St 14:00
ok
Martin Holub
21
St 15:40
ok
Martin Holub
25
Ct 17:20
katastrofálně málo
Robert Brunetto
7
Pa 8:10
ok
Dusan Knop
18 - 20
Pa 9:50
ok
Dusan Knop
15
Pa 11:30
málo
David Slaby
12
Pa 13:10
málo
Radek Furbach
12
 

Uvědomme si, že výše uvedené počty studentů se ještě mohou změnit (spíše trochu vzrostou) a že předmět musí mít možnost navštěvovat i ti, kteří předmět opakují, a ti z kombinovaných studentů, kteří chtějí navštěvovat cvičení. Pro velké přestupy - pokud nepůjde o výměny "kus za kus" - není tedy mnoho prostoru.

Nejpozději na konci října musí být zcela jasné, kdo do jaké kdo skupiny chodí, další přestupy již nebudou umožněny. Speciálně byste se měli nějak rychle ozvat vedoucímu Vaší skupiny i v případech, že nyní nemůžete do školy např. kvůli nemoci chodit, aby s Vámi počítal. Místo na cvičení, kam patříte, máte "rezervované" nejdéle do 24. října.

Pokud by se ukázalo, že došlo k přílišným nerovnoměrnostem, může být již udělený souhlas se změnou skupiny zrušen.

Zpět začátek

Informace pro studenty kombinovaného studia

Studenti kombinovaného studia nemají povinnost navštěvovat výuku.

Mohou se však sami rozhodnout, že budou navštěvovat některý ze seminářů a získají tedy zápočet od příslušného cvičícího.

Pokud se tak nerozhodnou:

 1. domluví si zadání zápočtové úlohy s některým z přednášejích (budete k tomu ještě explicite vyzván), tomuto přednášejícímu bude úlohu odevzdávat - termín ještě upřesníme po druhé hromadné konzultaci.
 2. Musí získat minimálně 200 bodů v systému CodEx (odpovídá to přibližně 5 těžším nebo 9 lehkých.
  Správu studentů v systému CodEx si vzal na sarost Mgr. Martin Pergel, Ph.D., na jehož stránce
  se můžete dočíst podrobnosti.
Vřele Vám však doporučujeme alespoň občasnou návštěvu některého ze cvičení i kdybyste ho nemohli navštěvovat pravidelně. Získáte tak zpětnou vazbu.

Vážíme si Vašeho odhodlání doplnit si i při jiných povinnostech kombinovaným studiem znalosti i dovednosti v matematice. Budeme se snažit Vám ve Vašem úsilí pomoci.

Prvním takovým krokem je

hromadná konzultace, která se koná v sobotu 23.října od 9:30 v posluchárně S3 ve třetím patře budovy na Malostranském náměstí 25.

Předpokládaný program (bude přizpůsoben zájmům a úrovni publika):

Na konzultaci byla domluvena povinnost odevzdávat úlohy v systému CodEx. Abyste to mohli dělat, musíte se do systému zaregistrovat a následně požádat mailem Mgr Marina Pergela o zařazení do příslušné skupiny.

Úlohy v Codexu berte především jako trenažér, který Vám samým umožní kontrolu jak na tom jste, nikoli jako nástroj naší kontroly. Uvědomte si, že samotná správnost řešení úlohy v CodExu sama o sobě nic nezaručuje, mohli jste "vynaleznout" chybu, kterou autor úlohy nepředpokládal, nebo úlohu vyřešit velmi nešikovně. Systém mi umožňuje vidět řešení, která jste odevzdali, můžeme se jim tedy věnovat na případných konzultacích.

Na hromadné konzultaci bylo také domluveno, že v tomto semestru uspořádáme ještě jednu, opět v sobotu 18. prosince - podrobnosti, čas a program budou vyhlášeny zde a zašleme Vám i mail.

Podmínky pro získání zápočtu

Student může získat zápočet pokud

Zápočet uděluje vedoucí semináře po té, co student splnil všechny podmínky ze semináře a vedoucí semináře dostane od přednášejícího zprávu, že student úspěšně složil praktický test. Pokud je vedoucím semináře student (vyššího ročníku), zapisuje zápočet do indexu na základě informace od něj přednášející.

Pro studenty kombinovaného studia, kteří nenavštevovali žádný ze seminářů, plní roli vedoucího semináře přednášející.

Podmínky ze semináře :

Podmínky ze semináře kontroluje a upřesňuje vedoucí semináře, na který student chodí.
Pokud student nemůže ze závažných důvodů navštěvovat seminář se skupinou kam patří, musí se nejpozději do dvou týdnů po zahájení výuky přihlásit do jiné skupiny (o přijetí či nepřijetí rozhoduje vedoucí semináře, kam chce student přejít). Pokud student nemůže ze závažných důvodů (např. u kombinovaného studia) semináře navštěvovat, dohodne si začátkem semestru s přednášejícím náhradní podmínky udělení zápočtu .
Zpět začátek

Praktický test

Obecně

Praktický test organizují přednášející pro obě paralelky společně.
Student musí v laboratoři během tří hodin vytvořit a odladit v programovém prostředí Borland Pascal program řešící středně obtížný problém.
Výsledek testu se neznámkuje, hodnotí se pouze ano/ne. Student se může pokusit o složení praktického testu nejvýše třikrát. Opakovaný pokus o složení praktického testu není opravným pokusem z hlediska studijních předpisů (a neeviduje se tedy v záznamech o studijních výsledcích studenta).
Pro skládání praktických testů platí tato pravidla: Výjimečné případy (typicky dlouhodobá nemoc) se řeší individuálně.

Přihlašování k jednotlivým termínům praktických testů

Studenti se ke skládání praktických testů přihlašují ve studijním informačním systému jako k zápočtu z předmětu NPRM044.
Termíny budou v pondělí a ve čtvrtek, vždy v laboratoři SW2, která se nalézá v přízemí budovy fakulty na Malé straně, hned vlevo za vrátnicí. Nemusíte mít účet v laboratořích na MS, při testech nebudete mít přístup na internet ani k poště.
V laboratoři je 25 počítačů, termíny vypisujeme pro 22 studentů. Pokud bude volno, budou moci praktický test skládat i studenti, kteří na daný termín nebyli přihlášeni. Přihlášeným se místa v laboratoři rezervují nejdéle 10 minut po plánovaném začátku testu.
Termínů budete mít během zkouškového období dostatek, budeme je však otevírat postupně, jak se budou plnit okolní otevřené termíny. Dosud neotevřené termíny jsou označeny jako "zatím fiktivní". V případě nutnosti můžeme některé týdny přidat i termíny další.
Přihlašujte se až když budete skutečně rozhodnuti, že na daný termín skutečně chcete jít, nezneužívejte možnost odhlašování - blokovali byste kapacitu svým kolegům. Pokud budete nemocni a nestačíte se již z termínu odhlásit, omluvte se mailem (pokud možno nejpozději v den konání termínu). Mail s omluvou pošlete na adresy obou přednášejících
Respektujte přednostní práva na některé termíny - například termíny v posledním týdnu zkouškového období budou vyhrazeny pro druhé resp. třetí pokusy.

Pokud byste měli potíže se zaplněním termínů, můžete otevření fiktivních urgovat mailem (pošlete ho jako urgentní s předmětem "termíny PRM044") nebo osobně. -->

Žádné z pravidel není samo sobě účelem. Pokud by v konkrétním případě mělo důsledky příčící se zdravému rozumu, lze pochopitelně udělat výjimku (Dobrá pravidla mají ještě lepší výjimky). Nestyďte se v takovém případě o ní požádat - nanejvýš neuspějete.

Zpět začátek

Požadadavky a pokyny k vypracování testu

Při testu má student prokázat, že ovládl základy algoritmizace a praktické dovednosti nutné k vytvoření a odladění programu na počítači.

Během 3 hodin musí student samostatně sestavit a odladit na počítači program řešící středně obtížnou úlohu. Pracuje se v prostředí Borland Pascal 7.0. Úlohy jsou formulovány tak, aby nevyžadovaly použítí "pokročilejších" částí jazyka Pascal, které budeme probírat až v druhém semestru (dynamicky alokované proměnné, datové soubory, objektové programování), můžete je ale použít pokud je znáte.

Student musí svůj program předvést, vysvětlit jeho funkci, případně být schopen ho v reálném čase jednoduše modifikovat. Hodnotí se nejen funkčnost vytvořeného programu, ale i to, jak je program navržen a naprogramován. Není při tom vyžadována (časová) optimalizace algoritmu. Stačí, nejsou-li ani algorimus ani jeho implementace "vysloveně hloupé". Vzhledem k omezenému času se nepožaduje, aby byl program komentován (i když komentáře vytvářené současně s programemem vám mohou práci na programu podstatně zjednodušit i zrychlit).
Spolu s programem musí student předat zkoušejícímu i dostatečný počet testovacích dat, na kterých funkčnost programu testoval. Pokud je vstup/výstup programu ze/do souboru, pak předá tyto soubory na disku, pokud program komunikuje z konzole, pak papír, na který opsal vyzkoušené vstupy a jim odpovídající výstupy. Součástí hodnocení výkonu studenta je i způsob, jak navrhl testovací data. Data by měla program vyzkoušet jak v typických tak i v anomálních situacích. Správnost výsledku by měla být alespoň pro některá vstupní data nějak jednoduše a na programu nezávisle ověřitelná. Lze jen doporučit navrhovat zkušební data současně s výběrem algoritmu, tedy dříve než se začnete zabývat detaily vlastního programu.
Při návrhu programu myslete na to, aby jeho spuštění netrvalo zbytečně dlouho. Pokud je např. při každém spuštění programu potřeba zadat 20 čísel z klávesnice, můžete tak při opakovaném spouštění programu ztratit neúnosně mnoho času.

Pokud zkoušející zjistí, že předávaný program nefunguje správně, může studentovi dát možnost program opravit. Zpravidla však student nedostane takovou možnost více než jednou.

Při práci na testu nejsou povoleny žádné pomůcky (knihy, zápisky z přednášek, flash disky a jiná paměťová media, mobilní telefony, ...). Případné potřebné informace o detailech programovacího jazyka student může zjistit z helpu Borland Pascalu. Student si pochopitelně může dělat poznámky na papír - je to dokonce doporučeníhodné .

Pro úspěšné složení testu jsou potřeba m.j. následující znalosti:

Poznámky k testům

 1. Je naprosto nutné, abyste prakticky zvládli vstup a výstup do textových souborů. Některé úlohy to výslovně vyžadují, většinu bez toho nelze v krátkém čase odladit. Při tom nejde vůbec o nic složitého. Pokud se Vám to nepodaří zvládnout samostatně, nestyďte se vyhledat pomoc někoho, kdo programovat umí (např. cvičícího nebo přednášejícího).
 2. Pokud neovládáte dobře ladící prostředky, které Borland Pascal poskytuje, velmi tím snižujete pravděpodobnost úspěchu.
 3. Přečtěte si zadání. Je to většinou jen několik vět, přesto se často vyskytují studenti, kteří řeší jinou úlohu. Není zcela jasné, zda má být skutečnost, že "neumí číst", přitěžující či polehčující okolností.
  Nebude-li Vám v zadání něco jasného, zeptejte se. Špatné pochopení zadání neomlouvá.
 4. Dodržte způsob vstupu a výstupu, na kterém se při zadávání úlohy dohodneme
 5. Nejprve promyslete algoritmus a teprve pak začněte "bušit do klávesnice".
 6. Při návrhu programu předpokládejte, že v něm může být chyba.
  Navrhujte ho proto tak, abyste ji mohli jednoduše odhalit.
 7. Dodržujte při psaní testů "pravidla fair play", tím nám umožníte, abychom jejich dodržování nemuseli vynucovat "násilím".
Využijte při přípravě možnost konzultací. Nenaučíme se to "za Vás", ale můžeme Vám pomoci.

Literatura

V podstatě nebudete žádnou potřebovat, můžete si vystačit s poznámkami z přednášek a seminářů
 1. P. Töpfer: Algoritmy a programovací techniky
  Prometheus Praha 1995
  Pěkná knížka, ve které najdete většinu algoritmů, které na přednášce probereme. Algoritmy jsou zpravidla uvedeny i s důkazem správnosti a odhadem složitosti. Většina znich je dovedena až do stádia programu v Pascalu. Knížku oceníte především při přípravě ke zkoušce v letním semestru.
 2. P. Satrapa: Pascal pro zelenáče
  Neokortex Praha 2000
  Svižně napsaná knížka o programovacím jazyku Pascal
 3. N. Wirth: Algorithms + Data Structures = Programs
  Prentice Hall Englewood Cliffsů; New Jersey 1975
  slovenský překlad N. Wirth: Algoritmy a štruktúry údajov
  Alfa, Bratislava 1989
  Klasická učebnice programování dodnes neztratila svúj půvab. Dnes poslouží především jako učebnice algoritmů.

Překladače Pascalu

K dispozici jsou tři překladače
 1. Borland Pascal verze 7 - "starý, ale osvědčený" překladač
 2. Free Pascal - volně šiřitelný, pracuje jak pod OS Windows, tak pod OS Unix
 3. Delphi - de facto jde o překladač jiného jazyka navazujícího na Pascal

Při praktických testech a na cvičeních bude používán překladač Borland Pascal verze 7 v prostředí operačního systému DOS.
Důvodem použití tohoto překladače na praktické testy je především ověřená funkce helpů a ladění. Nevýhody plynoucí z toho, že jde přece jen o starší program, se v úlohách, které se vyskytnou v praktických testech, prakticky nemohou projevit.
Tento překladač může pracovat i v prostředí Windows - např. pro ladění zápočtových programů.

Pro zápočtové programu můžete použít i překladač Free Pascal. Má několik výhod:

Především v letním semestru mohou studenti použít k vytvoření zápočtového programu i programovací systém Delphi. Výhodou může být možnost vytvořit plnohodnotnou aplikaci pod MS Windows včetně grafický výstupů. Nevýhodou je složitost systému.
Proto nelze doporučit použití systému Delphi těm, kdo jej již neznají, v zimním semestru. Systém má režim, který umožňuje vytvářet "konzolové aplikace".

Zpět začátek
Zpět výuka ZS 2010/11