Množiny (typ set)

Množina je další typ pro ukládání sekvence dat.

Prvky množiny se zapisují do složených závorek { }, nejsou nijak seřazené, nemají indexy, a jednotlivé prvky není možné měnit.

Každý prvek může být v množině jen jednou.

Pokud definice množiny obsahuje jeden prvek vícekrát, duplicity jsou automaticky odstraněny:

Prvky množiny mohou být různých typů:

Přidání jednoho prvku do množiny

Přidání více prvků do množiny

Pomocí update můžeme přidat více prvků najednou. Např. celou množinu:

Nebo jinou sekvenci, třeba seznam:

Odstranění prvku z množiny

.remove(p) - skončí chybou, pokud prvek v množině není

.discard(p) - pokud prvek v množině není, nic se nestane

.pop() - vrátí a smaže poslední prvek (ale nevíme, který to je)

.clear() - vyprázdní množinu

del zelenina - smaže celou množinu

Množinové operace

m1.union(m2) nebo | - sjednocení množin m1 a m2

m1.intersection(m2) nebo & - průnik

a další Množiny na w3schools

Operátor in

Operátor in zjistí, jestli je prvek v množině.

Vypsání prvků množiny

For cyklus prochází prvky množiny:

    for prvek in mnozina:
        print(prvek)

Vypsání množiny zelenina: