Jednoduchý úvod do MATABu

Názov je skratka MATrix LABoratory Program navrhnutý na maticové výpočty pred viac než 20 rokmi

Contents

Hlavné použitie programu:

Absolútna väčšina funkcií MATLABu je implementovaná v GNU Octave. Octave je voľne šíriteľné vo verziách pre Unix (Linux) i pre Windows. Nemá grafické IDE. Nemá toolboxy. Kreslenie grafov nie je v Octave integrované. Typicky sa rieši pomocou GNU Plot.

Ďalším programom kompatibilným s MATABom je voľne šíriteľný FreeMat, ktorý funguje pod Linuxom i pod Windows. Oproti GNU Octave nemá tak bohaté knižnice, ale má integrované prostredie podobné ako MATLAB i debugerom.

Jednoduché výpočty

Ako vkladať čísla, vektory a matice a základné výpočty s nimi.

Základným dátovým typom sú n-rozmerné polia (primárne dvojrozmerné - matice) reálnych čísel. Zapisujú sa do hranatých zátvoriek. Oddeľovačom sú medzery, tabelátory a čiarky v riadkoch, stredníky a znaky konca riadku oddeľujú riadky. Najprv vektory - riadkový x a stĺpcový y. Ich súčinom je matica.

x=[2,3,4]
x =
   2   3   4
y=[1;2]
y =
   1
   2
z=y*x
z =
   2   3   4
   4   6   8
Vloženie matice
A=[2.3 4.8 9.2; 21.34 1.3e12 9]
A =
  1.0e+12 *
  0.0000  0.0000  0.0000
  0.0000  1.3000  0.0000

Pri výpise matice A je pred maticu vypísaný spoločný koeficient 1.0e+012 *, ktorým majú byť vynásobené všetky prvky matice

B = [ 1 9 23
    21 2 1
    9 11 99]
B =
   1   9  23
  21   2   1
   9  11  99

Skaláry sú matice s rozmermi 1x1

a = 3.1
a =
  3.1000
u = a*z
u =
  6.2000  9.3000  12.4000
  12.4000  18.6000  24.8000

MATLAB rozlišuje veľké a malé písmená. Premenné sa nedeklarujú. Zoznam definovaných premenných sa zistí príkazom who

who
Your variables are:

A     D     idx    tab    z     
B     a     nekonecno u     
C     ans    nula    x     
CoJeTo   b     t     y     

Podrobnejšie informácie o premenných dá príkaz whos alebo okno Workspace

whos
 Name      Size      Bytes Class   Attributes

 A       2x3        48 double       
 B       3x3        72 double       
 C       3x2        48 double       
 CoJeTo     1x1         8 double       
 D       3x2        48 double       
 a       1x1         8 double       
 ans      1x3        24 double       
 b       3x1        24 double       
 idx      1x3        24 double       
 nekonecno   1x1         8 double       
 nula      1x1         8 double       
 t       1x32       256 double       
 tab      1x32       256 double       
 u       2x3        48 double       
 x       1x3        24 double       
 y       2x1        16 double       
 z       2x3        48 double       

Aritmetika MATLABu je "robustná"

nekonecno = a/0
nekonecno =
  Inf
nula = 1 / nekonecno
nula =
   0
CoJeTo = nekonecno / nekonecno
CoJeTo =
  NaN

Vydrží aj odmocňovanie záporných čísel

sqrt(-1)
ans =
    0 + 1.0000i

MATLAB vie počítať s komplexnými číslami. Imaginárna jednotka sa značí buď i alebo j

(1+2i)*(1-2j)
ans =
   5

MATLAB je vlastne veľmi výkonná kalkulačka. Výsledok posledného výrazu (neuloženého do premennej) je v premennej ans

2^3
ans =
   8
2^4
ans =
  16
2^100
ans =
  1.2677e+30
20^3-3*23/8
ans =
  7.9914e+03
sqrt(ans)
ans =
  89.3945

Ovláda mnoho aritmetických funkcií:

sin(4)
ans =
  -0.7568
sin(3*pi)+cos(1.23)^2
ans =
  0.1117
log(2430)
ans =
  7.7956

Aký základ používa funkcia log? Pomôže nám nápoveda

help log
 LOG  Natural logarithm.
  LOG(X) is the natural logarithm of the elements of X.
  Complex results are produced if X is not positive.
 
  See also LOG1P, LOG2, LOG10, EXP, LOGM, REALLOG.

  Overloaded methods:
    fints/log

  Reference page in Help browser
    doc log

Dokonalejšia nápoveda je hypertextová nápoveda prístupná cez tlačítko Start > Help alebo cez tlačítko so znakom '?' v modrom krúžku na toolbare pod menu. O funkciách sa dá ľahko zistiť nápoveda cez tlačítko fx vedľa promptu v príkazovom okne Command Window. Ďalšími možnosťami sú demo-videa a demo príklady.

Aritmetické operácie s maticami

Bežné aritmetické operácie ale i delenie maticou!

Štandardné operácie

Ak výraz končí bodkočiarkou ';', tak sa jeho výsledok nezobrazí. Sčítanie, odčítanie

A = [1 2 3; 2 3 1; 0 7 3];
B = [1 1 1; 3 2 1; 7 6 5];
C = [3 3; 3 3; 4 3];
whos
 Name      Size      Bytes Class   Attributes

 A       3x3        72 double       
 B       3x3        72 double       
 C       3x2        48 double       
 CoJeTo     1x1         8 double       
 D       3x2        48 double       
 a       1x1         8 double       
 ans      1x1         8 double       
 b       3x1        24 double       
 idx      1x3        24 double       
 nekonecno   1x1         8 double       
 nula      1x1         8 double       
 t       1x32       256 double       
 tab      1x32       256 double       
 u       2x3        48 double       
 x       1x3        24 double       
 y       2x1        16 double       
 z       2x3        48 double       

A+B
ans =
   2   3   4
   5   5   2
   7  13   8
A-B
ans =
   0   1   2
  -1   1   0
  -7   1  -2

Príkaz A+C; spôsobí chybové hlásenie

Error using ==> plus

Matrix dimensions must agree.

Maticové násobenie:

D = A*C
D =
  21  18
  19  18
  33  30
A*B
ans =
  28  23  18
  18  14  10
  42  32  22
B
B =
   1   1   1
   3   2   1
   7   6   5

Násobenie skalárom:

3*B
ans =
   3   3   3
   9   6   3
  21  18  15

Násobenie po zložkách .*:

A.*B
ans =
   1   2   3
   6   6   1
   0  42  15

Transpozícia matice

Pre maticu reálnych čísel A je A' transponovaná matica k matici A.

A = [ 1 2 3; 4 5 6]
A =
   1   2   3
   4   5   6
A'
ans =
   1   4
   2   5
   3   6

V skutočnosti je A' matica (komplexne) konjugovaná k matici A, to znamená, že ak A obsahuje komplexné čísla s nenulovou imaginárnou časťou, tak po transpozícii sú u imaginárnych častí opačné znamienka

B = A+i*(rand(2,3)-0.5)
B =
 Columns 1 through 2
  1.0000 + 0.1948i  2.0000 + 0.4502i
  4.0000 - 0.1829i  5.0000 - 0.4656i
 Column 3
  3.0000 - 0.0613i
  6.0000 - 0.1184i
B'
ans =
  1.0000 - 0.1948i  4.0000 + 0.1829i
  2.0000 - 0.4502i  5.0000 + 0.4656i
  3.0000 + 0.0613i  6.0000 + 0.1184i

Ak aj v prípade komplexných čísel potrebujeme iba transponovanú maticu bez zmeny znamienok, tak sa pred apostrof vloží bodka:

B.'
ans =
  1.0000 + 0.1948i  4.0000 - 0.1829i
  2.0000 + 0.4502i  5.0000 - 0.4656i
  3.0000 - 0.0613i  6.0000 - 0.1184i

Generovanie matíc

zeros(m,n) je nulová matica mxn

zeros(2,3)
ans =
   0   0   0
   0   0   0

ones(m,n) je matica mxn obsahujúca samé jedničky

ones(2,3)
ans =
   1   1   1
   1   1   1

eye(n) je jednotková matica nxn

eye(3)
ans =
   1   0   0
   0   1   0
   0   0   1

diag(v) je diagonálna matica, ktorá je nulová a na diagonále sú prvky z vektora v

diag([1,2,3])
ans =
   1   0   0
   0   2   0
   0   0   3

Riešenie sústavy lineárnych rovníc "delením maticou"

Ak matica A nie je singulárna, tak sústava rovníc

$$Ax=b$$

má riešenie

$$x=A^{-1}b$$

V MATLABe je na to operátor "delenia zľava" vo forma opačného lomítka. Najprv vygenerujeme náhodnú maticu A

A=rand(3,3)
A =
  0.7655  0.4898  0.7094
  0.7952  0.4456  0.7547
  0.1869  0.6463  0.2760

Náhodný vektor b

b=rand(3,1)
b =
  0.6797
  0.6551
  0.1626

Potom sústavu

$$Ax=b$$

vyriešime:

x=A\b
x =
  2.2575
  0.3263
  -1.7033

Výsledok (získaný iteratívnou numerickou metódou) skontrolujeme:

A*x-b
ans =
  1.0e-15 *
  0.5551
  0.1110
  0.1665

Generovanie vektorov

Pre rôzne účely sú často treba vektory reprezentujúce lineárne a iné typy postupností.

Rastúca postupnosť celých čísel od A do B sa vygeneruje zápisom A:B

t = 1:6
t =
   1   2   3   4   5   6
Jedná sa o aritmetickú postupnosť, veľkosť kroku môže byť ľubovoľná
|A:Krok:B|
t=-1:0.2:1
t =
 Columns 1 through 5
  -1.0000  -0.8000  -0.6000  -0.4000  -0.2000
 Columns 6 through 10
     0  0.2000  0.4000  0.6000  0.8000
 Column 11
  1.0000

Aj negatívny krok je možný

t = 20:-3:1
t =
  20  17  14  11   8   5   2

Podobne funguje funkcia linspace(A,B,N), ktorá vráti N čísel, ktoré interval

$$<|A|,|B|>$$

rozdelia rovnomerne na N-1 dielikov.

linspace(0,1,11)
ans =
 Columns 1 through 5
     0  0.1000  0.2000  0.3000  0.4000
 Columns 6 through 10
  0.5000  0.6000  0.7000  0.8000  0.9000
 Column 11
  1.0000

Logaritmickú postupnosť medzi 10^A a 10^B generuje funkcia logspace(A,B,N)

logspace(1,6,7)
ans =
  1.0e+06 *
 Columns 1 through 5
  0.0000  0.0001  0.0005  0.0032  0.0215
 Columns 6 through 7
  0.1468  1.0000

Vektorizované funkcie

Pokiaľ je to zmysluplné, tak všetky funkcie v MATLABe sú tzv. vektorizované. To znamená, že je možné im ako argument dať vektor a výsledkom bude aplikácia funkcie na každý prvok vektora. Napríklad tabuľka funkcie sin(2t) na intervale

$$ <0 ,\pi>$$

 t = 0:0.1:pi
t =
 Columns 1 through 5
     0  0.1000  0.2000  0.3000  0.4000
 Columns 6 through 10
  0.5000  0.6000  0.7000  0.8000  0.9000
 Columns 11 through 15
  1.0000  1.1000  1.2000  1.3000  1.4000
 Columns 16 through 20
  1.5000  1.6000  1.7000  1.8000  1.9000
 Columns 21 through 25
  2.0000  2.1000  2.2000  2.3000  2.4000
 Columns 26 through 30
  2.5000  2.6000  2.7000  2.8000  2.9000
 Columns 31 through 32
  3.0000  3.1000
tab = sin(2*t)
tab =
 Columns 1 through 5
     0  0.1987  0.3894  0.5646  0.7174
 Columns 6 through 10
  0.8415  0.9320  0.9854  0.9996  0.9738
 Columns 11 through 15
  0.9093  0.8085  0.6755  0.5155  0.3350
 Columns 16 through 20
  0.1411  -0.0584  -0.2555  -0.4425  -0.6119
 Columns 21 through 25
  -0.7568  -0.8716  -0.9516  -0.9937  -0.9962
 Columns 26 through 30
  -0.9589  -0.8835  -0.7728  -0.6313  -0.4646
 Columns 31 through 32
  -0.2794  -0.0831

Graf tejto funkcie potom môžeme jednoducho zobraziť

plot(t,tab)

Pozor na násobenie a umocňovanie. Typicky potrebujeme výpočet po zložkách. Príklad: výpočet funkcie

$$1/(1+x^2)$$

x = -2:0.1:2;
y = 1./(1+x.^2);
plot(x,y)

Kreslenie grafov

MATLAB umožňuje kresliť 2D i 3D grafy. Už sme videli kreslenie 2D grafu pomocou funkcie plot(x,y). Táto funkcia je rozšírená. Tretí parameter udáva parametre zobrazenia grafu. Napríklad farbu grafu - červený graf:

plot(x,y,'r')

Zelený graf čiarkovaný:

plot(x,y,'g--')

Bez spojovania zobrazených bodov. Body v tvare krúžkov:

plot(x,y,'o')

Bez spojovania zobrazených bodov. Body v tvare krížikov:

plot(x,y,'+')

Ďalšie možnosti viz nápoveda funkcie plot.

Popisy grafu je možné meniť. xlabel('string') a ylabel('string') zmenia popisy x-ovej a y-ovej osy grafu.

xlabel('x hodnoty');
ylabel('1/(1+x^2)');
plot(x,y)

grid pridá do grafu pravouhlú mriežku. hold on "podrží" graf a dovolí pridávať do obrázku grafy ďalších funkcií

hold on
plot(x,sin(x))

hold off ukončí "držanie" grafu.

hold off

Viacej grafov je možné nakresliť aj pridaním ďalších parametrov do volania plot.

plot(x,y,'r+--',x,sin(x),'go:')

Ďalšie užitočné príkazy

max(x) v prípade, že x je vektor, tak je to jeho maximálny prvok. Ak je x matica, tak vráti maximálne prvky v jednotlivých stĺpcoch. Ďalšie možnosti sú popísané v nápovede.

x
x =
 Columns 1 through 5
  -2.0000  -1.9000  -1.8000  -1.7000  -1.6000
 Columns 6 through 10
  -1.5000  -1.4000  -1.3000  -1.2000  -1.1000
 Columns 11 through 15
  -1.0000  -0.9000  -0.8000  -0.7000  -0.6000
 Columns 16 through 20
  -0.5000  -0.4000  -0.3000  -0.2000  -0.1000
 Columns 21 through 25
     0  0.1000  0.2000  0.3000  0.4000
 Columns 26 through 30
  0.5000  0.6000  0.7000  0.8000  0.9000
 Columns 31 through 35
  1.0000  1.1000  1.2000  1.3000  1.4000
 Columns 36 through 40
  1.5000  1.6000  1.7000  1.8000  1.9000
 Column 41
  2.0000
max([2, -33.1,14,9])
ans =
  14
A
A =
  0.7655  0.4898  0.7094
  0.7952  0.4456  0.7547
  0.1869  0.6463  0.2760
max(A)
ans =
  0.7952  0.6463  0.7547

Podobne funguje min(x).

abs(x) počíta absolútnu hodnotu prvkov z x.

abs([1, -3,-4, 2])
ans =
   1   3   4   2

size(x) vráti vektor s rozmermi matice x v jednotlivých dimenziách

size(D)
ans =
   3   2

length(x) vráti "dĺžku" poľa x, tj. max(size(x)).

length(D)
ans =
   3

save fname uloží stav všetkých definovaných premenných do súboru fname.mat

save 'h:\Data Mining\MatLab\Tst.mat'

save fname var1 var2 uloží iba obsahy vymenovaných premenných

load fname načíta obsah premenných zo súboru fname.mat.

quit ukončí MATLAB

Práca s prvkami matíc

C
C =
   3   3
   3   3
   4   3
C(2,1)
ans =
   3

Druhý riadok matice C

C(2,:)
ans =
   3   3

Druhý a tretí riadok matice C

C(2:3,:)
ans =
   3   3
   4   3

Prvý stĺpec matice C

C(:,1)
ans =
   3
   3
   4

Vybrané prvky vektora

x=0:2:14
x =
   0   2   4   6   8  10  12  14
idx = [ 3 1 4];
x(idx)
ans =
   4   0   6

Takéto indexovanie je možné využiť i na zmenu prvkov v matici (vektore)

x(idx)=[1,2,3]
x =
   2   2   1   3   8  10  12  14

Formát výstupu

Štandardne MATLAB vypisuje čísla na obmedzený počet platných číslic (5) a medzi riadky výstupu vkladá často prázdne riadky. To sa dá zmeniť. Väčší počet platných číslic získame príkazom

format long
A
A =
 Columns 1 through 2
  0.765516788149002  0.489764395788231
  0.795199901137063  0.445586200710899
  0.186872604554379  0.646313010111265
 Column 3
  0.709364830858073
  0.754686681982361
  0.276025076998578

Je možné si vynútiť exponenciálny tvar zápisu čísel

format long e
A
A =
 Columns 1 through 2
   7.655167881490024e-01   4.897643957882311e-01
   7.951999011370632e-01   4.455862007108995e-01
   1.868726045543786e-01   6.463130101112646e-01
 Column 3
   7.093648308580726e-01
   7.546866819823609e-01
   2.760250769985784e-01

Alebo krátky zápis v exponenciálnom tvare

format short e
A
A =
  7.6552e-01  4.8976e-01  7.0936e-01
  7.9520e-01  4.4559e-01  7.5469e-01
  1.8687e-01  6.4631e-01  2.7603e-01

Alebo krátky zápis bez vynúteného exponenciálneho tvaru - ak je to nutné, tak sa exponenciálny tvar použije, inak nie

format short
A
A =
  0.7655  0.4898  0.7094
  0.7952  0.4456  0.7547
  0.1869  0.6463  0.2760

Ale za najužitočnejšie považujem možnosť vynechať zbytočné prázdne riadky na výstupe a výstup "skompaktniť"

format compact
A
A =
  0.7655  0.4898  0.7094
  0.7952  0.4456  0.7547
  0.1869  0.6463  0.2760

Ďalšie možnosti - budú predstavené na ďalšom cvičení

Úlohy

Vyriešte úlohy z http://ksvi.mff.cuni.cz/~mraz/datamining/cvicenie.pdf