function M = GenMat(m,n,a,b)
% GENMAT generuje nahodnú maticu čísel.
%     GenMat(m,n) vráti maticu rozmerov mxn s náhodnými číslami z
%     intervalu (0,1).
%     GenMat(m,n,a,b) vráti maticu rozmerov mxn s náhodnými číslami z
%     intervalu (a,b).
if nargin <3
  a=0;
  b=1;
end
if b<a
  error('Horna hranica intervalu musi byt vyssia nez dolna')
end
M = rand(m,n) * (b-a) + a
Input argument "m" is undefined.

Error in ==> GenMat at 14
M = rand(m,n) * (b-a) + a

Všetky premenné vo funkcii sú lokálne. Na globálnu premennú X sa však dá dostať deklaráciou

global X

Prvý blok komentárov (komentár začína znakom percenta) za hlavičkou funkcie je vypísaný pri zavolaní nápovedy

help GenMat

Príklad funkcie viz "A Practical Introduction to Matlab". Funkcia sa volá tak ako zabudované funkcie MATLABu. Keď MATLAB zistí, že voláte funkciu, tak hľadá súbor s deklaráciou funkcie v adresároch podľa ich poradia v zozname path. Príkaz

path('mydir',path)

pridá adresár mydir na začiatok tohoto zoznamu. Príkaz

path(path,'mydir')

pridá adresár mydir na začiatok tohoto zoznamu. Interaktívne je možné premennú path zmeniť z IDE MATLABu cez menu File > Set Path ....

WDEavRCxrA000020000