Zpět PRM044

PRM044 Programování I paralelka X ZS 2007/8

Co bylo na přednáškách

paralelka X - čtvrtek 14:00 M1

Hromadná konzultace k předmětu PRM044
se koná v pondělí 14.ledna 14:00-16:00 v posluchárně S3 na MS
 1. přednáška 4.října
 2. přednáška 11.října
 3. přednáška 18.října
 4. přednáška 25.října
 5. přednáška 1.listopadu
 6. přednáška 8.listopadu
 7. přednáška 15.listopadu
 8. přednáška 22.listopadu
 9. přednáška 29.listopadu
 10. přednáška 6.prosince
 11. přednáška 13.prosince
 12. přednáška 20.prosince
 13. přednáška 3.ledna
 14. přednáška 10.ledna
 1. přednáška 4.října
  • Úvodní povídání o předmětu a studiu na MFF UK.
  • Podmínky k zápočtu, praktický test, zkouška v letním semestru
  • Pojem algoritmu, jeho "filosofické vymezení"
  • Příklady konkrétních algoritmů:¨
  • Úloha o bludišti a jednoduchý "Ariadnin" algoritmus, který ji řeší (trasování na konkrétním bludišti).
  • Algoritmus je správný, když je
   • konečný (na každý přípustných datech skončí)
    a
   • parciálně správný (pokud skončí, tak dá správný výsledek)
  • Důkaz konečnosti Ariadnina algoritmu
  • Úlohy na rozmyšlení:
   1. Nalézt algoritmus pro nalezení stabilního párování
   2. Rozmyslet si důkaz toho, že pokud Theseus skončí u Ariadny, pak Minotauros v bludišti být nemůže
 2. přednáška 11.října
  • Pojem invariantu algoritmu
  • Důkaz parciální správnosti Ariadnina algoritmu
  • Problém stabilního párování a jeho řešení algoritmem pánské volenky.
   Důkaz toho, že pánská volenka vytvoří stabilní párování, které je mezi všemi stabilními párováními "optimální pro muže".
  • Příklad na hledání maximálního jedničkového obdélníku v 0/1 obdélníku rozměrů m x n.
   • Trivální algoritmus složitosti n3*m3 ,
    ani chytrá implementace nivního algoritmu příliš nepomůže
   • Algoritmus se složitostí n*m2 využívající předvýpočet "počtu jedniček pod danou jedničkou"
   • rozmyslet: Algoritmus pracující v čase n*m
 3. Zpět začátek
 4. přednáška 18.října
  • Měření časové složitosti algoritmu, asymptotická složitost - formální definice pomocí O(f).
  • Nejlepší, nejhorší a průměrný případ
  • Paradoxní aspekty pojmu asymptotické složitosti.
  • Hledání maximálního jedničkového obdélníku v 0/1 obdélníku rozměrů m x n
   Algoritmus pracující v čase n*m
   Demonstrační program
  • Motivační příklad pro zavedení konstrukcí obvyklých v programovacích jazycích.
  • Proměnná - jméno místa pro uložení hodnoty, nikoli hodnoty samé. Přiřazovací příkaz. Příkazy pro čtení (read) a výstup (write).
  • Datový typ, deklarace proměnných.
  • Identifikátor, zápis číselné konstanty, klíčové slovo.
  • Tvar programu v Pascalu
 5. Zpět začátek
 6. přednáška 25.října
  • Opakování: Proměnná, přiřazovací příkaz,
  • Strukturované příkazy. Úplný a neúplný podmíněný příkaz, složený příkaz, cykly while a repeat. Syntaktická nejednoznačnost konstrukce podmíněného příkazu.
  • Vývojové diagramy řečené bloková schémata - "blokáče"
   programové konstrukce Pascalu jsou strukturované, lze tedy při návrhu programu postupovat "shora dolů"
  • Čísla ve světě, v matematice, "počítačová" čísla.
  • Typ integer, aritmetické operace a jejich priority, konstanta maxint, přetečení hodnoty.
   (ukázka, že díky němu není sčítání integerů asociativní)
  • Celočíselné typy v Borland Pascalu:
   integer, shortint, longint,
   bez znaménka: byte, word
  • Typ real
  • Ukázkový program, demonstrující, že není rozumné používat pro kontrolu běhu výpočtu programu výsledek testu reálný čísel na rovnost.
 7. Zpět začátek
 8. přednáška 1.listopadu
  • Typ real, standardní funkce.
  • Typová ochrana přiřazovacího příkazu. Funkce trunc a round.
  • Konstanty jako nástroj pro snadnou modifikaci programů.
   Ukázkové programy.
  • Typ boolean.
  • Program, který testuje, zda číslo na vstupu je prvočíslo.
  • Funkce s parametry předávanými hodnotou, jednoduché příklady
  • Funkce počítající n- tou mocninu s optimálním počtem násobení (2*log2(n))
  • ilustrativní příklad na vyhodnocování "výrazu"
  • Typ char, funkce ord a chr.
  • Zápis čísla v poziční soustavě, výpočet jeho hodnoty Hornerovým schématem - rozmyslete si,
   stáhněte si program, který budeme probírat příště
 9. Zpět začátek
 10. přednáška 8.listopadu
  • Zápis čísla v poziční soustavě, výpočet jeho hodnoty Hornerovým schématem
  • Příklad programu, který čte ze vstupu řádky obsahující vždy číslo k udávající základ soustavy a zápis nějakého čísla X v této soustavě a spočítá a vytiskne hodnotu čísla X
  • Výčtové typy
  • "Zoologie" typů v Pascalu (jednoduché - strukturované, standardní - definované programátorem, ordinální).
  • Typ interval. Hostitelský typ, běhové kontroly a možnost je vypínat (a proč to není žádoucí).
  • Funkce ord pro ordinální typy - succ, prev, inc, dec.
  • Pole, indexový typ, typ složky, přístup ke složce pole pomocí indexového výrazu.
  • for cyklus, jeho syntaxe a sématnika, jednoduché příklady.
  • Jednoprůchodovost překladače Pascalu a z toho vyplývající požadavek, aby každý identifikátor byl v (textu) programu definován před tím než je použit.
 11. Zpět začátek
 12. přednáška 15.listopadu
  • Kvadratický algoritmus pro nalezení nejdelší rostoucí vybrané posloupnosti (program).
  • Datové a textové soubory - rozdíl v použití.
   v zimním semestru budeme používat jen textové soubory
  • Textové soubory v Pascalu - abstraktní model a konkrétní reprezentace.
  • Procedura assign
  • Otevření textového souboru ke čtení, k zápisu a přípisu. Zavírání textového souboru.
  • Všechny procedury mají nepovinný první parametr udávající, ze/do kterého souboru se má číst/psát
   pokud není uveden jde o vstup/výstup z/do souboru input/output
  • Vstup z textového souboru.
   • Testy eof, eoln,
   • Procedura read, readln,
   • Čtení znaků
   • Čtení čísel
  • Výstup do textového souboru
 13. Zpět začátek
 14. přednáška 22.listopadu
  • Opakování vstupů a výstupů
  • Textové řetězce - stringy
  • Anomální chování programu s testem
   while not eof(F) do
   begin read(F,I); ..... end;
  • Testy seekeof, seekeoln.
  • Specifika čtení z klávesnice
  • Vstup a výstup textových řetězců
  • Přesměrovaní standardního vstupu a výstupu
  • faktoriál
  • Výpočet kombinačních čísel s prevencí přetečení
  • Podprogramy - procedury a funkce
  • Kriteria pro užitečné rozdělení systému na části:
   • Vazby jednotlivých částí (jejich inteface) musí být jednoduché
   • Funkce celého systému musí jít jednoduše popsat jako spolupráce jeho částí aniž bychom museli znát (detailní) vnitřní strukturu jeho částí
  • Předávání parametrů hodnotou a referencí
   pouze první seznámení - vrátíme se k tomu
 15. Zpět začátek
 16. přednáška 29.listopadu
  • Bloková struktura programu a viditelnost objektů. Lokální versus globální deklarace a jim odpovídající objekty.
  • Opakování předávání parametrů hodnotou a referencí
  • Alokace lokálních objektů (parametrů a lokálních proměnných) na zásobníku.
  • Kdy použít předávání parametrů hodnotou resp. referencí
  • Příklad "neintuitivního" chování podprogramu, který byl zavolán se stejným skutečným parametrem pro dva různé formální parametry předávané referencí.
  • Vícerozměrná pole
  • Najděte chyby v podprogramu, který má transponovat matici
   řešení
  • Typ záznam (record) a příkaz with,
   jednoduché příklady
  • Typická reprezentace vektoru jako záznamu o dvou složkách: pole a jeho skutečně využitá délka.
  • Typ záznam a příkaz with
  • Hledání prvku v tabulce.
   • první výskyt, použití zarážky pro urychlení testu, prostřední výskyt.
   • Hledání prvku v uspořádané tabulce, metoda půlení intervalu - klikátko.
   • Unity utab a seektab realizující probírané algoritmy vyhledávání v tabulce
 17. přednáška 6.prosince
  • Samostatně překládané programové jednotky - unity. Interfaceová a implementační část, klausule uses.
   Význam používání unit.
   Příklady unit utab a seektab
  • Rekursivní funkce - mocnina, faktoriál
  • Rekursivní a nerekursivní podprogramy
   Fibonnaciova posloupnost - chybné řešení s exponenciální složitostí, animace
  • Hanojské věže - animace
  • Rekursivní výpočet N-té mocniny na O(log(N)) násobení
  • Hledání všech pozic N nezávislých dam na šachovnici N x N - volba datových struktur umožňujících inkrementální aktualizaci - Program
  • Výstup otočeného řetězce pomocí rekursivní procedury s lokální proměnnou.
  • Rozmyslete si - vrátíme se k tomu příště
   Nerekursivní a rekursivní verze programu hledajícího všechny rozklady zadaného čísla na sčítance
 18. přednáška 13.prosince
  • Standardní podprogramy pro práci se stringy
  • Nerekursivní a rekursivní verze programu hledajícího všechny rozklady zadaného čísla na sčítance
  • Opakování - princip programu pro hledání N nezávislých dam na šachovnici N x N
  • Rozmyslet:
   • Program, který hledá jen ty pozice N nezávislých dam, které nelze získat pomocí symetrie z již dříve nalezených pozic.
   • Program pro hledaní všech maximálních nezávislých konfigurací obecné (exo)figury zadané na vstupu.
  • Přímá a nepřímá rekurse, direktiva forward.
  • zadání aritmetického výrazu stromem a třemi notacemi: inorder, postorder, preorder
   klikátka:
  • vyčíslování hodnoty aritmetického výrazu zadaného postorder notací - klikátko
  • vyčíslování hodnoty aritmetického výrazu z inorder notace
   • metoda shora dolů - nalezení "nejvnějšnějšího" operátoru a rekursivní volání - klikátko
   • metoda zdola nahoru - postupné vyčíslování toho, co jde "hned vyčíslit"
   • metoda rekursivního sestupu (bude příště)
   • převod na postfix (bude příště)- klikátko
 19. Zpět začátek
 20. přednáška 20.prosince
  • praktické testy, požadavky, zapisování
  • "typované" konstanty (pozor nejsou konstanty !) jako příjemný způsob inicializace hodnot proměnných (i strukturovaných) typů
  • příkaz case
  • opakování aritmetických výrazů
  • vyčíslování hodnoty aritmetického výrazu zadaného preorder notací - klikátko
  • Formální definice aritmetického výrazu a z něj odvozené rekursivní procedury pro vyčíslení hodnoty aritmetického výrazu - klikátko
  • Rozmyslet: Modifikace programu tak, aby nepoužíval podprogramů lokálních v jiném. Jak se musí změnit hlavičky podprogramů a jejich vzájemná komunikace?
  • vyčíslování hodnoty aritmetického výrazu zadaného preorder notací - klikátko
  • převod infixové notace na postfixovou - klikátko
  • Typ množina, jeho realizace v Borland Pascalu.
  • Velká množina jako pole množin.
 21. Zpět začátek
 22. přednáška 3.ledna
  • převod infixu na postfix jde spojit s vyčíslováním postfixu
  • Sekvenční algoritmus pro nalezení reflexního, symetrického a transitivního uzávěru binární relace ze vstupujícího seznamu jejich dvojic. - Program a jeho realističtější verze;
   faktorová množnina - animace
  • Různé reprezentace grafu,
   Matice sousednosti, matice incidence, seznam hran, seznam následníků.
  • Prohledávání grafu do hloubky a šířky.
   Animace: do hloubky, do šířky, tyto animace obsahují (poměrně závažnou chybu) Najděte ji!
  • Společná implementace se seznamy OPEN a CLOSE, ve které se tyto algoritmy liší jen implementací seznamu OPEN (zásobník/fronta).
  • Algoritmus vlny - animace a zpětný chod při hledání nejkratší cesty
  • Porovnání použití prohledávání do šířky a do hloubky pro hledání nejkratší cesty
  • Komentář k programování úlohy o hledání nejkratší cesty dané figury po šachovnici se zakázanými políčky, šachovnici se zakázanými poli je vhodné si "nakreslit" v editoru a jednoduše přečíst,
   srovnej se čtením seznamu zakázaných políček
  • Rozmyslet vhodnou datovou reprezentaci pro ůlohu o dominanci šachovnice se zakázanými políčky:
   hledám nejmenší počet figur daného typu (např. dam), které jedním tahem ohrožují každé políčko šachovnice
  • komponenty souvislosti, použitím prohledávání grafu,
   použitím faktorové množiny - animace
  • Hledání nejkratší cesty (měřeno počtem hran) procházením grafu, násobením matice sousednosti, použití prohledání komponent souvislosti
 23. Zpět začátek
 24. přednáška 10.ledna
  • Dominance na šachovnici - je vhodné si v každém políčku uchovávat "počet útoků"
  • Zásobník, fronta a jejich implementace
  • Úloha vnitřního třídění - jednoduché algoritmy složitosti O(n2):
   efektivnější si necháme na letní semestr
   • přímé zatřiďování
   • třídění výběrem
   • třídění výměnami - bubblesort, shakesort
   Programy
  • Poznámky k praktickým testům
 25. Zpět začátek
  -->