Způsob přihlašování a požadavky k praktickým testům z předmětu PRG030 Programování I.

zimní semestr 1. ročníku bakalářského studijního programu Informatika školní rok 2004/2005

Praktická rada : V laboratoři, kde se zkouší předtermíny, je spíš vedro. V posluchárně S1, kde se testy budou konat během zkouškového období, bude asi spíše zima. Volte proto takové oblečení, aby termoregulační problémy nesnižovaly Vaši mentální výkonnost.

Mějte na paměti, že vzhledem k velkému počtu studentů v I. ročníku, kapacitě laboratoře a délce zkouškového období, jsou termíny na praktický test artiklem, se kterým je nutné rozumně hospodařit. K tomu musíte přispět i Vy včasným přihlašovaním (resp. i odhlašováním) na termíny. Na praktický test se zapisujete ve studijním informační systému jako na zápočet z předmětu PRG030. K testu se můžete zapsat i když nemáte zápočet, naopak úspěšné složení testu je jednou z podmínek, které musíte splnit, abyste zápočet získali.

Na praktický test se můžete přihlašovat až do dne, kdy se termín koná, odhlašovat zpravidla do tří dní před termínem (abyste zbytečně neblokovali kapacitu ostatním). Po uvedeném termínu je možné se odhlásit bez propadnutí termínu jen ze skutečně vážných důvodů (nemoc) mailem zkoušejícím.

Kapacita na praktické testy během zkouškového období počítá s tím, že 1-2 počítače v laboratoři mohou být nefunkční. Pokud přijdete na test, aniž byste byli přihlášeni, a bude volná kapacita, bude Vám umožněno test složit. Zapsaným se místa rezervují jen do plánovaného začátku testu.

Některé termíny budou vypsány jako fiktivní s kapacitou 0. Na tyto termíny se nelze zatím zapisovat, budou však uvolněny pro zápis jakmile se zaplní okolní termíny. Uvolňování fiktivních termínů budeme provádět sami, můžete nás však na potřebu uvolnit další termín upozornit mailem.

Pokud by tato pravidla měla v konkrétním případě důsledky jsoucí v rozporu se zdravým rozumem, ozvěte se nám mailem. Pravidla nejsou sama sobě účelem, ale "jen" nutným organizačním opatřením pro efektivní a co nejspravedlivější distrubuci termínů.

Pokud nám budete mailovat ohledně termínů, pište to raději oběma přednášejícím, jinak nemáte zaručenu rychlou reakci.
Věříme, že nebudete mít potíže ani s počtem termínů ani s našimi požadavky a že se s podstatnou většinou z Vás budeme setkávat i v letním semestru.

Test se neznámkuje, hodnotí se jen udělal - neudělal. Na složení testu má student tři pokusy. Počet pokusů, které student potřebuje ke složení testu, se do budoucna nijak neeviduje (nemá tedy charakter opravného termínu u zkoušky).

Při testu má student prokázat, že ovládl základy algoritmizace a praktické dovednosti nutné k odladění programu na počítači.
Během 3 hodin musí student samostatně sestavit a odladit na počítači program řešící středně obtížnou úlohu. Pracuje se v prostředí Borland Pascal 7.0.
Úlohy jsou formulovány tak, aby nevyžadovaly použítí "pokročilejších" částí jazyka Pascal (dynamicky alokované proměnné, datové soubory, objektové programování). Student musí svůj program předvést, vysvětlit jeho funkci, případně být schopen ho v reálném čase jednoduše modifikovat. Hodnotí se nejen funkčnost vytvořeného programu, ale i to, jak je program navržen a naprogramován. Není při tom vyžadována (časová) optimalizace algoritmu. Sstačí, nejsou-li ani algorimus ani jeho implementace "vysloveně hloupé". Vzhledem k omezenému času se nepožaduje, aby byl program komentován (i když komentáře vytvářené současně s programemem mohou práci na programu podstatně zjednodušit).
Spolu s programem musí student předat zkoušejícímu i dostatečný počet testovacích dat, na kterých funkčnost programu testoval. Pokud je vstup/výstup programu ze/do souboru, pak předá tyto soubory na disku, pokud program komunikuje z konzole, pak papír, na který opsal vyzkoušené vstupy a jim odpovídající výstupy, Součástí hodnocení výkonu studenta je i návrh testovacích dat. Data by měla program vyzkoušet jak v typických tak i v anomálních situacích. Správnost výsledku by měla být alespoň pro některá vstupní data nějak jednoduše a na programu nezávisle ověřitelná.
Při návrhu programu myslete na to, aby jeho spuštění netrvalo zbytečně dlouho. Pokud je např. při každém spuštění programu zadat 20 čísel z klávesnice, můžete tak při opakovaném spuštění programu ztratit neúnosně mnoho času.

Pokud zkoušející zjistí, že předávaný program nefunguje správně, může studentovi dát možnost program opravit. Zpravidla však student nedostane takovou možnost více než jednou.

Při práci na testu nejsou povoleny žádné pomůcky. Případné potřebné informace o detailech programovacího jazyka student může zjistit z helpu Borland Pascalu.

Pro úspěšné složení testu jsou potřeba m.j. následující znalosti:

Na znalost jazyka či konkrétních algoritmů můžete být při praktickém testu tázáni pouze v souvislosti s řešenou úlohou.