Zpět PRM046

PRM046 Co bylo na přednáškách a cvičeních

přednáška čtvrtek 12:20 K9 , cvičení pátek 14:00 K9

Domluvili jsme se, že nebudeme striktně rozlišovat mezi cvičením a přednáškou, ale fomu budeme pružně přizpůsobovat potřebám probírané látky i jednotlivých studentů.
Nebudu zde uvádět výčet všech příkladů, které jsme dělali, jen témata, která jsme probrali.

Literatura k Haskellu

 1. Stáhněte si: Paul Hudak, Joseph H. Fasel: A Gentle Introduction to Haskell
 2. Podívejte se na:
 1. 6.října
 2. 13.října
 3. 20.října
 4. 27.října
 5. 3.listopadu
 6. 10.listopadu
 7. 24.listopadu
 8. 1.prosince
 9. 8.prosince
 10. 15.prosince
 11. 22.prosince
 12. 7.ledna
 13. 14.ledna
 1. 6.října
  • Náplň kursu, podmínky pro zápočet, zkouška.
  • Neprocedurální funkcionální, logické programování.
  • Příklad jednoduchého programu v Prologu a dotazů na něj.
  • Fakt, pravidlo, proměnná, anonymní proměnná.
  • Definice seznamu a notace pro jejich zápis.
  • Jednoduché predikáty pro práci se seznamy, např.
   prvek, první, poslední, předposlední prvek seznamu
   permutace seznamu, zřetězení seznamů,
   otáčení seznamu v kvadratickém čase, atd.
  • Rozmyslet: Vytvořit predikáty nejstarší bratr, starší bratr, starší bratři, mladší bratři
 2. 13.října
  • opakování jednoduchých predikátů pro práci se seznamy, další predikáty, různé variace vypuštění a vládání prvku ze a do seznamu
  • různá řešení nejstaršího a stašího bratra
  • predikát reverze_append - otáčení seznamu pomocí akumulátoru
  • rozpůlení seznamu bez aritmetiky, dvě řešení:
   dvěma signály různé rychlosti, nalezení seznamu, poloviční délky
  • domácí úkol (buď přineste ne pošlete mailem) rozpůlení seznamu umazáváním z obou konců
  • Reprezentace matice jako seznamu řádkovych seznamů,
   hlDiag(Matoce,HlDiag), bytiobdelnikovou(Mat), bytictvercovou(Matice), bytiPrazdnouMatici(Matice),otočení matice o 90 stupňů
  • Rozmyslet: několik predikátů pracujících s maticemi:
   slupka(Matice,Slupka,Pecka), spirala(Matice,Spirala), zkuste otáčení s využitím akumulátoru
  • přečtěte si skriptíčka do strany 15
 3. 20.října
  • Syntaxe Prologu (proměnné, atomy, řetězce, struktury, klausule, fakty, pravidla, procedury, ... ).
  • Unifikace
  • Algoritmus interpretu Prologu (unifikace + backtracking).
  • Procedurální a deklarativní význam prologovskéhio programu
  • Deklarativně správná procedura v čisém (pure) Prologu je parciálně správná v operačním smyslu
  • Dvě varianty dekarativně správných procedur pro vyjádření vztahu predek(Kdo, Koho), z nichž jeden odpoví vždy a druhý nikdy
  • Rozmyslet: chování čtyř (deklarativně ekvivalentních) variant procedury predek
  • Binární stromy - jedna možná reprezentace
  • jednoduché predikáty pro práci se seznamy
   prvek/2, inorder průchod, výpis listů (i varianta bez konkatenace pomocí akumulátoru)
  • Aritmetika, is, aritmetické operátory
   jednoduché predikáty, nejmenší spol dělitel, délka seznamu, minimum, minimum seznamu, ...
  • vkládání do binárního vyhledávacího stromu (vkládá vždy do listu), jde tedy využít pro vypouštění z listů
   rozmyslete modifikaci této procedury tak, aby uměla i vypouštět
  • vypouštěni z binárního vyhledávacího stromu
  • vypouštění čísel mimo zadaný interval z binárního vyhledávacího stromu,
   vypouštění všech čísel s danou vlastností
  • Dvě reprezentace permutací:
   • p(n,Vektor_obrazů)
   • c(n,Seznam_Netriv_cyklů)
   Vytvořte predikát/y pro vzájemné převody
 4. 27.října
  • Opakování:
   procedurální (unifikace a backtracking) a deklarativní (formule) význam programu, jak se může chovat deklarativně správný program
  • Opakování: odstranění konkatenace seznamů z procedury pro výpis listů stromu - použití akumulátoru
   v analogických případech byste měli být schopni sami tuto ideu použít
  • rozdílové seznamy ja příklad neúplně definovaných datových struktur
   konkatenace rozdílových seznamů v konstantním čase
   převod mezi seznamy a rozfílovými seznamy uděláme později
  • standardní predikáty var/1, nonvar/1
  • "Smotávání" matice ze známé spirály - použití datové struktury z anonymních proměnných
   uvědomte si, že stejnou ideu jde (i když technicky zcela jinak) použít i v procedurálních jazycích - např. v Pascalu
  • Predikáty consult/1, halt/0,
  • Krabičkový model výpočtu odpovědi na dotaz. Princip ladění v Prologu, predikáty trace/0, notrace/0, spy/1, nospy/1.
  • Zkuste práci s kompilátoran SWI Prolog
  • Operátor řezu a jeho sémantika - červený a zelený řez, jednoduché příklady použití
  • Operátor řezu "ničí" deklaritivní sémantiku procedury, některé problémy s používáním řezu
  • Bublinkové třídění
  • Standardní predikát fail a jeho "síla"
   "má ráda muže, ale ne plešaté"
  • definice negace
  • predikát repeat
  • "Edinburgský" model vstupu a výstupu: otvírání, zavírání, zjištění aktuálního streamu, Vstup/výstup termů
  • Kopírování souboru
  • Příklady programování cyklů v Prologu
   ( "věčný" cyklus repeat .... fail a jeho ukončení, "repeat until" cyklus , "for" cyklus ).
  • vstup a výstup znaků, příklady
  • SWI Prolog umožňuje složitější práci se soubory. Pro použití na cvičeních a při zkouškách vystačíme s touto podmnožinou (v SWI je realizována s drobnými odchylkami).
  • Přečtěte ti ze skriptíček to, co jsme již probrali:
   kapitoly 1-7, 9.2. 11., 14.1.- 14.2.
   tak, abyste se mohli zeptat na to, co Vám není jasné
   1. predikáty pro převod mezi dvěma reprezentacemi permutací
    p(n,Vektor_obrazů) a c(n,Seznam_Netriv_cyklů)
   2. vytvořte predikát, který najde k-tou mocninu permutace zadané pomocí netriviálních cyklů
   3. Vytvoření seznamu prvků stromu v pořadí podle jejich vzdálenosti od listů (a je-li stejná, pak odleva do prava)
   4. proceduru/y pro převody mezi seznamy a rozdílovými seznamy
   Pokud to půjde, pošlete mi řešení jako přílohu mailu s předmětem "DCV01", optimálně do úterý večer, nebo přineste na napsané na přednášku
 5. 3.listopadu
  • umocňování permutací v reprezentaci pomocí cyklů - skoro jsme dodělali, pošlete do úterý mailem s s předmětem "DCV2"
  • Vytvoření seznamu prvků stromu v pořadí podle jejich vzdálenosti od listů (a je-listejná, pak odleva do prava)
  • Průchody grafem do hloubky a do šířky - skoro jsme dodělali
  • kanonická reprezentace lesa obecných stromů jako binárního stromu
   interpretace "synů v binárním stromě" - prvorozený syn a mladší bratr
  • Stáhněte si kompilátor SWI a zkuste si vytvořit a odladit několik jednoduchých predikátů
   budou-li problémy, zeptejte se příště
  • Zkuste naprogramovat:
   1. predikáty pro převod mezi dvěma reprezentacemi permutací
    p(N,Vektor_obrazů) a c(N,Seznam_Netriv_cyklů)
   2. proceduru/y pro převody mezi seznamy a rozdílovými seznamy
   3. proceduru/y pro převody mezi lesem obecných stromů a jeho kanonicku reprezentací jako binárního stromu
   4. naprogramujte proceduru vkládání do binárního vyhledávacího stromu, kterou by šlo použít i pro vypouštění
 6. 10.listopadu
  • proceduru/y pro převody mezi lesem obecných stromů a jeho kanonicku reprezentací jako binárního stromu
  • proceduru/y pro převody mezi seznamy a rozdílovými seznamy
  • proměnná v Prologu je jen označení místa pro substituci
  • ukázka procedury, která řeší jednoduché algebrogamy
  • jednoduché zjednodušování výrazů
  • ukázky práce s překladačem a debugerem
  • vkládání prvku do kořene binárního vyhledávacího stromu
  • návody pro
   • hledání následující permutace v lexikografickém zobrazení
   • hledání pořadového čísla permutace - rozmyslete do příště
   • hledání permutace s daným pořadovacím číslem - rozmyslete do příště
  • definování operátorů, predikát op/3, asociativita a priorita operátorů
  • Domácí úkoly:
   pošlete do pondělí 21.listopadu mailem se subjektem "DCV3" - v souborech napište své jméno a nezapomeńte na komentáře
   • predikáty pro převod mezi dvěma reprezentacemi permutací
    p(N,Vektor_obrazů) a c(N,Seznam_Netriv_cyklů)
   • naprogramujte proceduru vkládání do binárního vyhledávacího stromu, kterou by šlo použít i pro vypouštění
   • umocňování permutací v reprezentaci pomocí cyklů
   • hledání následující permutace v lexikografickém zobrazení
 7. 24.listopadu
  • opakováni - definování operátorů
  • zavináčové uspořádání
  • identita == a její negace \==
  • "Wirthův" program pro generování nezávislých pozic N dam na šachovnivi NxN - není třeba pole
  • Standardní predikáty pro analýzu a syntézu termů:
   name/2, functor/3, arg/3, =..   a příklady jejich užití.
  • Predikáty bagof a setof, "existenční kvantifikátor ^ ", jednoduché příklady užití.
  • Princip možné implemenace programu Eliza (rozhovor s pacientem psychoanalitika)
  • predikáty ovlivňující databázi: assert/1, retract/1, retractall/1
   a jejich vliv na efektivitu programu
  • modelování "globálních" proměnných pomocí assert a retract
  • jazyk XSCHEMe vytiskněte si na příště: seznam standardních forem
  • pokud jste mi neposlali domácí úkol, udělejte to, odpovím Vám, že jsem ho dostal
  • jednoduchá písemka
   1. Množina (čísel) je reprezentována jako rostoucí seznam jejich prvků.
    Funkce je reprezentována jako seznam dvojic f(Vzor,Obraz) seřazený vzestupně podle Vzoru.
    Sestavte procedury, které k dané množně M a funkci F najdou obraz F(M) a vzor F-1(M)
   2. Řídká matice je je reprentována jako trojice (počet_řádek, počet_sloupců, seznam_nenulovýxch_prvků), kde v seznamu jsou trojice (i,j,ai,j), seznam je uspořádán podle i a pro stejná i podle j
    návod: udělejte predikát transponující matici
   pokud se Vám nepovedlo, pošlete mi mailem do středy ráno
 8. 1.prosince
   Přehled základních předdefinovaných forem je v materiálu
  • Výrazy v LISPu - prefixový způsob zápisu, vyhodnocování expanzí a redukcí.
  • Forma define
  • Podmínky: formy cond a if, nil jako false.
  • Příklady: efektivní umocňování, faktoriál, odmocnina Newtonovou metodou.
  • Funkce jako parametry - motivační příklad.
  • Formy lambda a let, lokalita ve formě let.
  • Dvojice : formy cons, car, cdr.
  • "Alternativní" implementace forem cons, car a cdr "pomocí funkcí"
  • Seznamy, forma list, příklady jednoduchých funkcí pro práci se seznamy.
  • Forma quote.
  • Datová struktura = konstruktory + selektory (+metody).
   Výhody takového styly programování (platí obecně nikoli jen v nějakém konkrétním jazyku).
  • Implemenace zlomku jako příklad nutnosti "inteligentních" konstruktorů a selektorů.
  • Příklad struktury Binární strom:
   • konstruktory Nulltree, Tree(L,V,R),
   • test nulltree?
   • selektory Root, Left, Right
  • Příklady funkcí v Lispu nad touto datovou strukturou:
   • Výpis listů stromu do seznamu (bez nutnosti zřetězovat seznamy).
   • výška stromu
   • dodělejte: postavení dokonale vybalancivaného binárního vyhledávacího stromu ze začátku rostoucí posloupnosti zadané délky.
  • Rekapitulace technik, které má programátor v Prologu k dispozici k (pozitivnímu) ovlivňování složitosti programů.
  • Několik verzí procedury počítající Fibonnaciho čísla, iterační verze
  • odkaz na obrázky od Eshera
 9. Zpět začátek
 • 8.prosince
 • 15.prosince
 • 22.prosince
 • Zpět PRM046