Často řešené úlohy v Gimpu

Gimp je volně šiřitelný rastrový grafický editor sloužící především k úpravě  fotografií. Mezi časté úlohy, které tento program umožňuje řešit, a jejichž problematikou se budeme nyní zabývat, patří:

 

Úvodní poznámky k ovládání Gimpu:

·        Není-li ikona Gimpu přímo na ploše, je spouštěcí soubor Gimpu gimp-č.verze. exe ve složce bin.

·      Standardně se po spuštění Gimpu zobrazí dialogová okna Panel nástrojů a Vrstvy.

 

Umístění hlavního objektu fotografie podle pravidla zlatého řezu

Pokud bychom vzali v úvahu pouze přibližnou definici zlatého řezu ve fotografii, rozdělíme délku i šířku fotografie na třetiny (viz obrázek):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tím vznikají 4 mřížové body, přičemž v některém z nich má být umístěn hlavní objekt fotografie.

Máme-li nějakou fotografii, kde je hlavní objekt umístěn ve středu fotografie, lze tento problém řešit ořezem fotografie a umístěním ořezu do nového souboru.

Podrobněji:

a) Po spuštění Gimpu otevřeme příslušnou fotografii (volíme Soubor, Otevřít a musíme se proklikat cestou k této fotografii), následně zvolíme v Panelu nástrojů ikonu  Obdélníkový výřez a podle velikosti zobrazené fotografie, kterou poznáme ze zobrazených měřítek pixelů ve vodorovném a svislém směru, odhadneme velikost výřezu fotografie tak, aby hlavní objekt odpovídal pravidlům zlatého řezu. Pomocí volby CTRL+C zkopírujeme ořez do schránky.

b) Zvolíme nový soubor (volba Soubor, Nový,…) a pomocí dvojhmatu CTRL+V vložíme ze schránky nakopírovaný ořez:                                                                                              

 

Dále v okně Vrstvy (omylem aktuálně zavřená okna Panel nástrojů či Vrstvy lze obnovit volbou Okna, Nedávno zavřené doky) zvolíme ikonu s kotvičkou a plovoucí výběr ukotvíme (můžeme též zvolit Vrstva, Ukotvit vrstvu). Pak už soubor pouze uložíme dle vlastního uvážení. (Lze ho uložit dvakrát – nejen s automaticky nabízenou příponou xcf – volíme Soubor, Uložit,…, ale také exportovat do pdf – volíme Soubor, Export as,…)

 

Úprava nevhodně exponovaných fotografií

Mezi nevhodně exponované fotografie můžeme zařadit ty fotografie, na nichž se nám pomocí blesku podařilo nafotit červené oči, nebo příliš světlé (resp. tmavé) fotografie.

Ø      Pro odstranění červených očí stačí při otevřené fotografii s červenýma očima zvolit Filtry, Vylepšit, Odstranit červené oči, přijmout nastavené parametry a potvrdit je pomocí tlačítka s textem Budiž (výsledná fotografie viz následující strana, způsob uložení souboru viz výše):

 

Ø      Při ztmavení příliš světlých (resp. zesvětlení příliš tmavých fotografií) volíme Barvy, Křivky, nabízený parametr – křivku v nastaveném kanálu Jas prohneme směrem nahoru (resp. směrem dolů) a až pokládáme změnu fotografie za lepší potvrdíme ji pomocí tlačítka s textem Budiž:

 

V případě této zvolené fotografie provedeme ještě  další úpravy:

a) Volbu Barvy, Křivky s toutéž změnou křivky jako výše provedeme ještě u kanálů Zelená a Modrá.                                       

 

b)  Barvu oblohy sjednotíme  pomocí  volby nástroje Kouzelná hůlka (výběr bílých oblastí oblohy), a volby Barvy, Obarvit obrázek (parametry viz níže) a dále volby nástrojů Klonovaní razítko a Náplast (zdrojová oblast se nabírá pomocí volby CRTL+levé tlačítko myši, cílová oblast se vkládá klikem levého tlačítka myši).

 

 

 

c) Boží muka s křížem opět obarvíme pomocí voleb nástroje Kouzelná hůlka (výběr oblasti stavby), a Barvy, Obarvit obrázek (parametry viz níže). Výslednou fotografii už pak uložíme obvyklým způsobem.

 

 

Retušování kožních vad na fotografiích

Tato úloha využívá kombinaci nástrojů Klonovací razítko – selektivní klonování a Náplast  – léčení nepravidelností obrázku (způsob výběru zdrojové a cílové oblasti viz výše – sjednocení barvy oblohy na předchozí fotografii).

Mějme např. fotografii s výřezem obličeje, na kterém je vidět akné. Chceme-li akné vyretušovat pomocí výše uvedených nástrojů tak, aby nebylo retušování zřetelné, je třeba zdrojovou oblast nabírat vždy v blízkosti vady, aby nebyly příliš zřetelné barevné odstíny v různých místech pleti. Aby úpravy vypadaly přirozeně, není třeba odstraňovat za každou cenu úplně všechny vady pleti, které na výřezu najdeme. Rozdíl mezi původní a upravenou fotografií (uloženou obvyklým způsobem) může vypadat následovně:

 

Úprava fotografií pořízených z nevhodného zorného úhlu

Následující postup použijeme u fotografií, u nichž hrany budov, které jsou ve skutečnosti svislé, vyšly jako šikmé (viz níže).

Zvolíme nástroj Perspektiva, klepnutím levého tlačítka myši a tahem za příslušné body upravíme směry příslušných hran a zvolíme tlačítko s textem Transformovat. Následně zvolíme obdélníkový výřez, který vložíme do nového souboru. V novém souboru nezapomeneme ukotvit plovoucí vrstvu (zvolíme Vrstva, Ukotvit vrstvu).

 

 

                                                                        

 

 

Vytváření koláží z více fotografií

Ke kolážím z více fotografií můžeme použít buď celé fotografie, které nějakým způsobem poskládáme do nového souboru, nebo vybrané objekty z fotografií, které vložíme do fotografií jiných. Oba typy koláží můžeme doplnit vhodným textem.

Ø      Jako první koláž vytvoříme pohlednici s textem ZOO Praha 2016. Jako vstup volíme např. tyto fotografie:

 

 

 

 

a)      Nejprve vytvoříme v Gimpu nový soubor (volíme Soubor, Nový…), zobrazenou plochu pohlednice vyplníme pomocí nástroje Mísení barevným přechodem (rozměry plochy a zvolené barvy viz níže):

 

b)      Postupně otevřeme jednotlivé fotografie, pomocí volby Obrázek, Škálovat obrázek upravíme jejich velikost, vybereme je celé (CRTL+A), zkopírujeme je do schránky (CTRL+C), přejdeme do předchozí zobrazené plochy pro pohlednici a vložíme je do této plochy. Dále použijeme nástroje Přesun, ev. Rotace a vložené fotografie ve vhodné poloze ukotvíme (příklad manipulace s fotografií a vložené fotografie ve vhodných polohách viz níže, ukotvení vrstvy lze provést buď pomocí volby Vrstva, Ukotvit vrstvu, nebo přímo klikem levého tlačítka myši na ikonu s kotvičkou v okně Vrstvy):

 

 

c)      Pomocí nástroje Text zapíšeme do volného místa vpravo dole ZOO Praha 2016 (parametry písma viz níže), ev. použijeme nástroj Přesun (pozor na to, že pro přesun textu skutečně musíme uchopit text za jedno z písmen, jinak bychom přesouvali okolní vrstvu s pozadím textu) a nezapomeneme na volby v okně Vrstvy: klik pravého tlačítka myši na textové vrstvě a následně Sloučit dolů, které zajistí zmizení rámečku okolo textu. (Fakticky jde o sloučení všech vrstev do jedné.) Výslednou fotografii uložíme obvyklým způsobem.

 

Ø      Naše druhá koláž bude vycházet z fotografií medvědice s medvíďaty a medvěda stojícího za bodláčím:

 

 Z těchto dvou fotografií vytvoříme jediný obrázek úplné medvědí rodiny následujícím postupem:

a)      Pomocí nástroje Laso pro volný výběr ve fotografii medvěda vybereme tohoto medvěda včetně bodláčí, za nímž medvěd stojí (pozor, první a poslední bod výběru se musí shodovat), pomocí volby CTRL+C zkopírujeme výběr do schránky:

 

b)      Přejdeme do fotografie medvědice s medvíďaty, zvolíme CRTL+V, plovoucí výběr  překlopíme vodorovně (pomocí nástroje Překlopení vrstvy a výběru),  Přesuneme ho do vhodné polohy (pomocí nástroje Přesun) a ukotvíme (způsoby ukotvení viz předchozí koláž):

 

 

c)      Protože je vidět, že medvěd byl vybrán nějakým nástrojem – jeho obrysy jsou příliš ostré, zamaskujeme tento výběr využitím nástrojů Klonovací razítko nebo Náplast podél obrysů medvěda:

 

d)      Protože nepřirozená ostrost se vztahuje i na přední tlapy medvěda, vybereme nástrojem Laso úsek terénu pod medvíďaty, tento úsek zkopírujeme (CTRL+C), vložíme (CTRL+V), přesuneme ho na vhodné místo (pomocí nástroje Přesun), dále ho překlopíme vodorovně  (pomocí nástroje Překlopení vrstvy a výběru) a část bodláčí naklonujeme a upravíme (pomocí nástrojů Klonovací razítko a a Náplast). Výsledná fotografie vypadá, jako když medvěd stojí ve vysoké trávě, nebo v nějaké bažině.

 

Aplikační úlohy pro práci s vrstvami[1]

Vrstvy v Gimpu si můžeme představit jako folie naskládané na sebe. Do těchto vrstev můžeme ukládat buď celé fotografie, nebo jen vybrané objekty, případně jen vlastní vytvořené objekty. Vrstvám můžeme přiřazovat různé vlastnosti, jako např. viditelnost či průhlednost.

V následujících aplikačních úlohách se zaměříme na:

Ø      přidání stínu hrochovi v daném obrázku,

Ø      vložení textu Chrám svaté Barbory do masky vrstvy u fotografie Chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře.

 

Stín hrocha vytvoříme následovně:

a)     Vrstvě zvané např. Hroch.jpg (tj. vrstvě identického názvu se vstupní fotografií) přidáme alfa kanál (klikem pravého tlačítka myši na názvu vrstvy a volbou Přidat alfa kanál). (Pojem alfa kanál popisuje hodnotu průhlednosti na všech pixelech.)

b)     Nástrojem Kouzelná hůlka vybereme bílé pozadí a vymažeme ho (volíme Upravit, Vymazat).

c)     Protože potřebujeme jednou stín vytvořený přímo z hrocha a jednou hrocha v originále, zduplikujeme vrstvu Hroch.jpg (klikem pravého tlačítka myši na názvu vrstvy a volbou Vrstva, Duplikovat vrstvu).

d)     Dosud máme vybrané vymazané pozadí, ale potřebujeme mít vybraného hrocha. Proto v aktuální vrstvě (Hroch.jpg) zvolíme Vybrat, Invertovat.

e)     Dále v aktuální vrstvě zvolíme Barvy, Jas a kontrast, jas nastavíme na minimum a kontrast na maximum. Tím získáme stín v nenakloněné poloze.

f)       Nástrojem Naklonění nastavíme naklonění stínu, nástrojem pro Přesun ho přesuneme a zajistíme ukotvení stínu (způsob viz předchozí úkoly).

g)     Zvolíme Filtry, Rozmazat, Gaussovské rozostření, tlačítkem Budiž potvrdíme nabízené parametry. Nakonec přidáme novou bílou vrstvu (pomocí volby Vrstva, Nová vrstva) a pomocí šipek v okně Vrstvy upravíme pořadí vrstev: nahoře musí být vrstva kopie Hroch, jpg, pod ní vrstva Hroch.jpg (tj. stín) a pod ní nová bílá vrstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro další práci s vrstvami si nejprve upravíme původní fotografii Chrámu sv. Barbory, která měla zešikmené svislé hrany (postup viz výše – str. 7 až 9), potom text Chrám svaté Barbory do masky vrstvy u fotografie Chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře vložíme následovně:

 

 

a)      Vrstvě Pozadí přidáme alfa kanál (způsob přidání viz předchozí úloha).

b)      Vytvoříme novou bílou vrstvu a přidáme ji dospodu (pomocí volby Vrstva, Nová vrstva).

c)      Vrstvě Pozadí přidáme masku vrstvy (provedeme klik pravého tlačítka myši na vrstvě Pozadí v okně Vrstvy následně zvolíme Přidat masku vrstvy) a masku vrstvy zobrazíme (vrstvy (provedeme klik pravého tlačítka myši na vrstvě Pozadí v okně Vrstvy následně zvolíme Zobrazit masku vrstvy).

d)      Masku vrstvy vyplníme pomocí nástroje Mísení shora dolů – od černé barvy směrem k bílé (parametry nástroje viz níže uvedená fotografie).

e)         Pomocí nástroje Text napíšeme text Chrám svaté Barbory (parametry a barva písma  viz následující fotografie).

f)        Chceme-li použít nástroj Přesun, musíme dát pozor na to, abychom text skutečně uchopili levým tlačítkem myši za nějaké písmenko. (Zatím jsme dosáhli vložení textu do samostatné textové vrstvy.)

g)      Pomocí volby klávesa Shift + levé tlačítko myši vybereme jednotlivé fragmenty textu a zkopírujeme je přes schránku do masky vrstvy (CTRL+C, pak přejdeme do masky vrstvy a zvolíme CTRL+V). Ve vrstvě Pozadí klikneme pravým tlačítkem myši a zvolíme Použít masku vrstvy. Pokud se nám zdá výsledná fotografie příliš světlá, můžeme ji ztmavit pomocí volby Barvy, Křivky. Výslednou fotografii uložíme obvyklým způsobem.

 

Další zdroje informací:

·        zkušenosti kolegů Gymnázia Litoměřická vyučujících informatiku (RNDr. Ivety Rozumové, Ing. Heleny Pěničkové, Ing. Jaroslava Kutálka)

·        vlastní přípravy na hodiny informatiky

·        fotografie stažené z Internetu

Zpět na úvod

 

Vypracovala: RNDr. Lada Coubalová (kurz CŽV – vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu informatika)

Předmět:            Didaktika uživatelského software[1] Zdroje informací: materiály kolegyně Ing. Heleny Pěničkové (Gymnázium Litoměřická, Praha 9) ze školení