Návod vytváření profilů v aplikaci Tasker

Úvod

Cílem tohoto návodu je seznámit čtenáře se základními principy používání Android aplikace Tasker. V návodu naleznete postup, jak vytvořit konkrétní profil. Na příkladu tohoto postupu je tak ukázáno jak vytvořit libovolný jednodušší profil.

Co je Tasker

Tasker je aplikace pro vytváření a správu automatických profilů na mobilním operačním systému Android. Pomocí Taskeru je možné měnit některá nastavení systému v závislosti na vstupních podmínkách.

Příklady takových změn(profilů):

  1. Spustit tichý režim, pokud jsem na zvolené adrese a je všední den 8:00 - 17:00.
  2. Zakázat automatické vypínání displeje, pokud je spuštěn prohlížeč Chrome nebo prohlížeč PDF souborů.

Aplikaci je možné stáhnout v obchodu Google Play této adrese.

Seznam spouštěcích podmínek spolu s podmíněnou akcí budeme nazývat profilem. Pomocí Taskeru je možné vytvořit i výrazně složitější profily než ty zde uvedené. Vytváření složitějších profilů ale není součástí tohoto návodu. Příkladem složitějšího profilu by mohl být následující:
Pokud jsem doma v noci, telefon je v režimu spánku a někdo se mi snaží dovolat, pak příchozí hovor zamítni a odešli sms s informací, že spím a zavolám až se vzbudím.

Stav aplikace po instalaci

Při prvním spuštění se objeví informační okna "Disclaimer" a "Quick Overview". Pokud umíte anglicky, můžete si je v klidu přečíst. V tomto návodu jim ale nebudeme věnovat velkou pozornost. Zavřeme je a dostaneme se tak do hlavního okna Taskeru (viz obrázek 1).

Tvorba profilu

K vytvoření nového profilu slouží tlačítko ve spodní části obrazovky. Vytvoříme následující profil: Spustit tichý režim, pokud jsem na zvolené adrese a je všední den 8:00 - 17:00.

Tvorba podmínky spuštění

Po stisku tlačítka ve spodní části obrazovky se zobrazí seznam kategorií podmínek pro spuštění nějaké akce. Jako první podmínku nastavíme čas mezi 8:00 a 17:00. Zvolíme proto možnost "Time". V okně pro výběr časového intervalu nyní zvolíme čas mezi 8:00 a 17:00 (viz. obrázek 2). Výběr potvrdíme trochu netradičně tlačítkem vlevo nahoře, které obvykle slouží k návratu na předchozí obrazovku (také na obrázku 2).

Podmínky je všední den a jsem ve zvolené lokaci vytvoříme později, teď nás program vyzve k určení příkazů, které se spustí při splnění podmínek. Program nám nabídne vytvořit nový seznam příkazů (Task), nebo můžeme vybrat z již vytvořených.

Protože momentálně nemáme vytvořené žádné seznamy příkazů, zvolíme tvorbu nového (New Task). V následujícím kroku máme ještě možnost právě vytvářený seznam příkazů pojmenovat pro pozdější využití. Po potvrzení tohoto kroku se nacházíme na obrazovce, ve které je (nyní prázdný) seznam všech příkazů, které se mají spustit po splnění všech podmínek.

Nastavení spouštěných příkazů

Kliknutím na tlačítko přidáme nový příkaz do seznamu. Příkazy jsou rozděleny do kategorií. Nebudeme zde popisovat všechny příkazy v seznamu. Takový popis by byl příliš rozsáhlý. K dispozici jsou příkazy ovlivňující všechny možné vlastnosti telefonu. V kategorii Task jsou navíc k dispozici možnosti pro podmíněné vykonávání jen některých příkazů. V kategorii Variables jsou potom proměnné.

My ale chceme nastavit tichý režim. Najdeme ho v sekci Audio pod názvem Silent Mode (viz obrázek 3).

Můžeme si všimnout, že u názvu Silent Mode je ikona . Nastavení provedená příkazy s touto ikonou jsou platná jen po dobu, kdy jsou splněné spouštěcí podmínky. Když podmínky přestanou platit, nastavení provedená tímto příkazem se vrátí do stavu před spuštěním příkazu. Naopak příkazy označené ikonou blesku jsou jednorázové a po ukončení platnosti podmínek nic do původního stavu nevrací. Poslední možnou ikonkou u příkazu je křížek . Příkazy s touto ikonkou nejsou na Vašem zařízení k dispozici.

Po výběru příkazu tichý režim se objeví obrazovka s nastavením tichého režimu (viz obrázek 4). Přepínač režimu zobrazuje všechny možnosti tichého režimu, které jsou na Vašem zařízení k dispozici. My jsme chtěli zapnout tichý režim. Zvolíme proto možnost "On". Ostatní ovládací prvky na této stránce nebudeme měnit. Výber opět potvrdíme tlačítkem vlevo nahoře.

Ostatní ovládací prvky na stránce nastavení tichého režimu jsou společné pro téměř všechny příkazy Taskeru. Proto je stručně popíšeme. Stisknutím ikonky v pravém horním rohu můžeme vyvolat nápovědu k momentálně otevřenému oknu. Nápověda obvykle obsahuje podrobný popis všech ovládacích prvků na současné stránce. Popis bývá velmi přehledný a srozumitelný. Má ale jedinou vadu a to, že je pouze anglicky.

Druhým společným ovládacím prvkem je možnost přidání podmínky "if". Pomocí podmínky if můžeme zajistit, že tento příkaz bude vykonán jen pokud je splněna kromě už vybraných podmínek profilu ještě další zde uvedená podmínka.

Po potvrzení stránky s nastavením tichého režimu se dostáváme zpět na stránku se seznamem všech příkazů současného profilu. Seznam nyní obsahuje jediný právě vytvořený příkaz. Kliknutím na ikonu bychom mohli vytvořit další příkaz do tohoto seznamu. Náš profil měl ale obsahovat jediný příkaz, který jsme právě vytvořili. Můžeme proto stránku se seznamem příkazů opustit stisknutím tlačítka vlevo nahoře.

Přidání dalších podmínek k profilu

Nacházíme se na stejné stránce, jako na začátku (viz obrázek 1). Seznam profilů obsahuje jediný právě vytvořený profil (viz obrázek 5). Klepnutím na záhlaví vytvořeného profilu skryjete nebo zobrazíte detaily. V pravé části záhlaví je přepínač On/Off, pomocí kterého je možné profil povolit/zakázat. Pokud jsou zobrazené detaily profilu, tak se v levé části nachází seznam všech podmínek. V pravé části je potom seznam nebo název příkazů, které budou po splnění podmínek spuštěny.

Podržením nad seznamem příkazů vyvolá menu, které umožňuje mimojiné vytvořit seznam příkazů, který bude spuštěn když přestávají platit podmínky profilu (Add Exit Task).

Podržením nad seznamem podmínek vyvolá menu, pomocí kterého je možné mimojiné vytvořit novou podmínku (Add). Tímto způsobem přidáme k našemu profilu podmínku jsem ve zvolené lokaci. Po výběru přidání nové podmínky (Add) zvolíme možnost Location.

Vytvoření podmínky na základě lokace

Po zvolení možnosti Location se otevřelo okno s mapou (viz obrázek 6).

Na mapě najdeme lokaci, ve které má být profil spuštěn. Dlouhým stiskem na mapu lokaci označíme. V pravém dolním rohu vybereme poloměr (radius). Když se budeme nacházet ve vzdálenosti maximálně poloměr od zvoleného místa, bude tato podmínka považována za splněnou.

Poloměr bychom měli volit i s ohledem na to, jaké způsoby určování své polohy telefonu povolíme. V levém dolním rohu jsou na výběr způsoby Net a GPS.

Metoda Net určování lokace

Metoda Net funguje tak, že telefon zjišťuje názvy vysílačů telefonního signálu, ke kterým je momentálně připojen. Pomocí internetu potom zjišťuje, kde jsou tyto vysílače umístěny a odhaduje tak svojí přibližnou polohu. Pokud chcete použít tuto metodu, je potřeba nastavit poloměr na hodnotu alespoň pár set metrů. Tato metoda totiž občas určuje polohu s nepřesností na několik set metrů. Velká výhoda této metody je, že spotřebovává málo energie a má tedy malý dopad na výdrž baterky.

V civilizaci je možné vylepšit přesnost metody Net tím, že necháme zapnutou WiFi anténu. K určování polohy pak bude telefon využívat názvy okolních WiFi sítí spolu s názvy vysílačů a zlepší tak přesnost určování polohy na desítky metrů.

Metoda GPS určování lokace

Metoda GPS určování lokace je výrazně přesnější. Při dobrém výhledu na satelity na obloze určuje polohu telefonu s přesností na jednotky metrů. Její nevýhodou je velká spotřeba energie.

Pokud zaškrtnete obě metody GPS i Net, Tasker bude používat většinu času tu, která je energeticky výhodnější. Dokud budu od zvolené lokace dostatečně daleko, bude k určení polohy používat metody Net. Ve chvíli, kdy se telefon k cíli přiblíží, bude zapnuta GPS pro upřesnění.

Po úspěšném nastavení lokace potvrdíme výběr opět tlačítkem vlevo nahoře.

Zbývá nám vytvořit poslední podmínku "pokud je všední den". Podržením nad již existujícími podmínkami opět vyvoláme kontextové menu ve kterém zvolíme Add pro vytvoření nové podmínky. Zvolíme typ podmínky "Day".

Vytvoření podmínky na základě dnu v týdnu

Po výběru možnosti "Day" při vytváření nové podmínky se objeví obrazovka výběru dne. V pravé části obrazovky přepneme výběr dne v měsíci (Month Day) na výběr dne v týdnu (Week Day). Zbývá jen označit všechny všední dny (jako na obrázku 7).

Pokud máme podmínku hotovou, můžeme jí opět potvrdit tlačítkem vlevo nahoře.

Závěr

Profil je hotov. Podmínkami profilu jsou:
  • Je čas od 8:00 do 17:00.
  • Telefon se nachází na zvolené poloze.
  • Je všední den.
Pokud jsou všechny tyto podmínky splněny zároveň, spustí se tichý režim. Nastavení tichého režimu bude automaticky navráceno do původního stavu až alespoň jedna z podmínek přestane platit.

Další možnosti

Ukázali jsme tvorbu jednoduchého profilu. V průběhu tvorby jsme ukázali základní možnosti vytváření profilů v Taskeru. Tasker rozpoznává mnoho dalších podmínek a příkazů, které jsme v tomto průvodci nezmínili. Při jejich prozkoumávání doporučujeme používat velmi dobře napsanou nápovědu vestavěnou v aplikaci.

Obrázek 1: Hlavní obrazovka aplikace Tasker

Obrázek 2: Nastavení časového intervalu

Obrázek 3: Výběr tasku z kategorie Audio

Obrázek 4: Nastavení tichého režimu

Obrázek 5: Vytvořený profil

Obrázek 6: Výběr lokace

Obrázek 7: Den v týdnu