Studium učitelství informatiky

 

Přihláška ke studiu

Učitelství informatiky se na MFF UK studuje vždy v kombinaci s matematikou jako druhým aprobačním předmětem. Zájemci o studium se přihlásí do bakalářského studijního programu Matematika na obor „Matematika se zaměřením na vzdělávání – Informatika se zaměřením na vzdělávání“. Přihlášku ke studiu je třeba podat do konce března. Podrobné informace o vyplnění přihlášky a poplatcích s ní spojených jsou uvedeny na stránkách studijního oddělení na adrese http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz-bc.htm

 

Náplň a průběh studia

Studium učitelství je na MFF dvoustupňové:

1.    Bakalářské studium

V průběhu tříletého bakalářského studia si studenti osvojují základní poznatky ze všech hlavních oblastí matematiky a informatiky. Z matematiky projdou základními kurzy matematické analýzy, lineární algebry, algebry, geometrie, pravděpodobnosti a statistky, diskrétní matematiky. V informatické části výuky absolvují kurzy programování, seznámí se s principy počítačů a jejich softwarového vybavení (operační systémy, počítačové sítě, databázové systémy atd.), naučí se základy teoretické informatiky (např. algoritmy a jejich efektivita, teorie automatů a formálních jazyků, kombinatorika a teorie grafů). Součástí studia je i úvodní seznámení s didaktikou obou aprobačních předmětů a první pedagogické praxe.

Studium končí státními zkouškami a obhajobou bakalářské práce. Student vypracuje bakalářskou práci z jednoho ze svých dvou aprobačních předmětů. Pokud si zvolí bakalářskou práci informatickou, může se jednat buď o práci softwarovou (zpravidla postavenou na základě dříve dokončeného ročníkového projektu), nebo o práci teoretickou.

Absolvent studia získá titul bakalář. Navázat může magisterským studiem učitelství, případně i studiem odborné informatiky. Nemá sice zatím aprobaci pro výuku, bakalářský titul mu však otevírá řadu možností jak v praxi, tak i v dalším studiu, třeba i v zahraničí. Získané znalosti informatiky a programování jsou dostatečné k tomu, aby se dobře uplatnil v praxi na všech postech, na které míří absolventi odborného bakalářského studia informatiky.

2.    Navazující magisterské studium

Na tříleté bakalářské studium navazuje dvouleté magisterské studium. Zájemci se hlásí do studijního programu Matematika na obor „Učitelství matematiky –Učitelství informatiky“. V tomto studiu jsou ve větší míře zařazeny předměty potřebné pro učitelskou praxi - pedagogika, psychologie, didaktika matematiky, didaktika informatiky a didaktika uživatelského software. Důležitou součástí jsou také pedagogické praxe na školách. Navazující magisterské studium ovšem obsahuje i další odborné předměty, které vedou k prohloubení znalosti matematiky a informatiky. Studium končí státními zkouškami a obhajobou diplomové práce. Podobně jako u bakalářské práce si její téma studenti volí ze široké nabídky matematických, informatických i didaktických témat.

Uplatnění absolventů je velmi široké a není omezeno jen na školství. Zájemci mohou na magisterské studium navázat ještě studiem doktorským.

Podrobné informace o náplni studia lze získat ze studijních plánů umístěných na adrese http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/ok/utoc.htm

 

Uplatnění absolventů

Absolventům studia učitelství se nabízí řada možností, kde se mohou uplatnit. Mohou například:

Vzhledem k dlouhodobému nedostatku kvalifikovaných učitelů informatiky na našich školách se absolvent učitelství informatiky rozhodně nemusí obávat toho, že by nenašel zaměstnání ve vystudovaném oboru. Má-li zájem uplatnit se jako učitel informatiky, může si zpravidla vybírat z řady nabídek, na kterou školu půjde učit.

 

Celoživotní vzdělávání

Absolventi odborného magisterského studia informatiky mohou získat učitelskou aprobaci v kurzu celoživotního vzdělávání „Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu informatika“. Základní informace o tomto kurzu naleznete na http://ksvi.mff.cuni.cz/CZV.htm. V kurzu CŽV můžete požádat o uznání všech dříve absolvovaných předmětů nebo jejich ekvivalentů (zkoušky ne starší než 10 let s hodnocením 1 nebo 2), takže čerstvý absolvent fakulty tento kurz zvládne zpravidla za jeden rok. Pokud s tím počítáte předem, můžete dokonce cíleně vystudovat všechny potřebné předměty z kurzu CŽV již v rámci svého magisterského studia informatiky.