Informatika se zaměřením na vzdělávání – kombinované studium

 

Základní informace o studiu

 

Obecné zásady studia: http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/os/

Studijní plány učitelského studia: http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/ok/utoc.htm

Základní přehled o předmětech (sylabus, literaturu) naleznete ve studijním informačním systému http://is.cuni.cz/studium/predmety/ a zpravidla i na stránkách jednotlivých vyučujících (probraná témata, požadavky ke zkouškám a k zápočtům, konzultační hodiny).

 

V kombinované formě studia studujete podle stejných studijních plánů jako posluchači prezenčního studia, s výjimkou povinné tělesné výchovy. Vaše studium je dvouoborové, skládá se z oborů „Matematika se zaměřením na vzdělávání“ (dále MZV) a „Informatika se zaměřením na vzdělávání“ (dále IZV). Informace o oboru MZV vám poskytne Katedra didaktiky matematiky, viz též http://kdm.karlin.mff.cuni.cz/kombinovane.htm Obor IZV je v garanci Katedry softwaru a výuky informatiky, garantem oboru je doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.

 

Předpokládáme, že jako posluchači kombinovaného studia zpravidla nemáte možnost docházet pravidelně na výuku, že studujete převážně samostatně z doporučené literatury a dalších materiálů a s vyučujícími si budete domlouvat individuální konzultace. Jestliže vám to vaše pracovní vytížení dovolí, můžete se samozřejmě účastnit jakékoliv výuky probíhající na fakultě pro posluchače prezenčního studia. Výuka informatických předmětů v 1. ročníku je společná pro posluchače všech oborů studijního programu Informatika. Přednášky v zimním semestru probíhají obvykle ve dvou paralelkách, v letním semestru už jenom v jedné spojené paralelce, cvičení se konají v šesti až osmi studijních skupinách. Rozvrh výuky najdete ve studijním informačním systému na adrese https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_nastaveni.php?fak=11320. Můžete si podle vlastního uvážení zkombinovat výuku určenou pro různé studijní skupiny a sestavit si tak svůj vlastní rozvrh. Pravidelná účast na výuce prezenčního studia pro vás není povinná, ale pokud vám to vzdálenost vašeho bydliště a podmínky v zaměstnání dovolí, je vhodné účastnit se této výuky v maximálním možném rozsahu, ve vašem studiu vám to výrazně pomůže. Cestu na fakultu můžete při té příležitosti spojit s případnou individuální konzultací se svými vyučujícími (opět doporučujeme domluvit si předem mailem).

 

Pokud nemůžete navštěvovat výuku prezenčního studia, v případě dostatečného počtu zájemců v ročníku vám nabídneme také blokovou výuku (přednášky vybraných partií učiva a hromadné konzultace) určenou pro posluchače kombinovaného studia a zároveň pro účastníky kurzu celoživotního vzdělávání „Učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu Informatika“. Tato bloková výuka se koná zpravidla jednou za dva týdny v pátek odpoledne, přičemž zbývající páteční odpoledne využívá Katedra didaktiky matematiky pro blokovou výuku pro obor MZV a pro kurz CŽV učitelství matematiky.

 

Při zápisu jste obdrželi uživatelské jméno a heslo pro přístup do Studijního informačního systému https://is.cuni.cz/studium/index.php V SISu jste si zapsali studované předměty a konkrétní rozvrhové lístky (tzn. přihlásili jste se do paralelek přednášky a na cvičení). Rovněž ke zkouškám se později budete hlásit v SISu na vypsané zkušební termíny. Posluchači kombinovaného studia skládají všechny zkoušky společně s posluchači prezenčního studia. Pokud má předmět více přednášejících (tzn. v každé paralelce prezenčního studia přednáší někdo jiný), můžete skládat zkoušku u kteréhokoliv z nich. Kontakty na všechny přednášející najdete rovněž v SISu. Je-li předmět zakončen zápočtem i zkouškou, musíte zpravidla nejprve získat zápočet, abyste se mohli přihlásit na zkoušku. Výjimky jsou uvedeny na stránkách přednášejících, bez předchozího získání zápočtu lze skládat zkoušku z Programování II v letním semestru a také předtermíny některých dalších předmětů.

 

Zápočet můžete získat od libovolného cvičícího příslušného předmětu, v ideálním případě za (alespoň občasnou) účast na cvičeních a splnění stejných podmínek, jaké mají studenti prezenčního studia. Jako posluchači kombinovaného studia můžete získat zápočet i bez pravidelné účasti na cvičeních, účast nahradíte vypracováním zadaných domácích úkolů. Obraťte se sami na zvoleného cvičícího, nebo požádejte o kontakt na vhodného cvičícího svého přednášejícího. V některých předmětech je pro získání zápočtu nezbytné průběžně během celého semestru plnit úkoly zadávané cvičícím. Domluvte se proto se svými cvičícími na podmínkách získání zápočtu co nejdříve (během prvních dvou týdnů výuky), později byste už nemuseli uspět.

 

Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba získat zápočet a/nebo složit zkoušku do termínu kontroly splnění studijních povinností. Neodkládejte ale zápočty a zkoušky z předmětů vyučovaných v zimním semestru až do letního semestru bez předchozí domluvy s vyučujícím – vyučující může být ochoten vyzkoušet vás z předmětu vyučovaného v zimním semestru později, není to ale jeho povinnost.

 

 

Povinné předměty oboru IZV – 1. ročník

 

Zimní semestr

NDMI002 Diskrétní matematika  Z+Zk

NPRG030 Programování I  Z (není zkouška, učivo je třeba znát ke zkoušce v LS)

NSWI120 Principy počítačů Zk (nejsou cvičení a není ani zápočet)

NSWI141 Úvod do počítačových sítí Zk (nejsou cvičení a není ani zápočet)

 

Letní semestr

NPRG031 Programování II  Z+Zk

NTIN060 Algoritmy a datové struktury I  Z+Zk

NSWI095 Úvod do UNIXu  Z+Zk

 

Pro úspěšné absolvování zkoušky z matematicky zaměřených přednášek je třeba zvládnout základní matematické techniky a naučit se způsobu odborného matematického vyjadřování. Podle svých časových možností byste proto měli v zimním semestru zvážit navštěvování semináře NMAI069 Matematické dovednosti, jehož cílem je tyto odborné návyky u posluchačů upevnit.