Kurz celoživotního vzdělávání Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu informatika

 

Základní informace o studiu

 

Obecné zásady studia: http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/pedag.htm

Studijní plány: http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/vvv_i.htm

Základní přehled o předmětech (sylabus, literaturu) naleznete ve studijním informačním systému http://is.cuni.cz/studium/predmety/ a zpravidla i na stránkách jednotlivých vyučujících (probraná témata, požadavky ke zkouškám a k zápočtům, konzultační hodiny).

Garance kurzu: Katedra softwaru a výuky informatiky, doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.

 

Předpokládáme, že jako posluchači kurzu CŽV zpravidla nemáte možnost docházet pravidelně na výuku, že studujete převážně samostatně z doporučené literatury a dalších materiálů a s vyučujícími si budete domlouvat individuální konzultace. Jestliže vám to vaše pracovní vytížení dovolí, můžete se samozřejmě účastnit jakékoliv výuky probíhající na fakultě pro posluchače prezenčního studia. Výuka informatických předmětů v 1. ročníku je společná pro posluchače všech oborů studijního programu Informatika. Přednášky v zimním semestru probíhají obvykle ve dvou paralelkách, v letním semestru už jenom v jedné spojené paralelce, cvičení se konají v šesti až osmi studijních skupinách. Rozvrh výuky najdete ve studijním informačním systému na adrese https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_nastaveni.php?fak=11320. Můžete si podle vlastního uvážení zkombinovat výuku určenou pro různé studijní skupiny a sestavit si tak svůj vlastní rozvrh. Pravidelná účast na výuce prezenčního studia pro vás není povinná, ale pokud vám to vzdálenost vašeho bydliště a podmínky v zaměstnání dovolí, je vhodné účastnit se této výuky v maximálním možném rozsahu, ve vašem studiu vám to výrazně pomůže. Cestu na fakultu můžete při té příležitosti spojit s případnou individuální konzultací se svými vyučujícími (opět doporučujeme domluvit si předem mailem).

 

V případě dostatečného počtu zájemců v ročníku vám nabídneme také blokovou výuku (přednášky vybraných partií učiva a hromadné konzultace) určenou pro posluchače kombinovaného učitelského studia a zároveň pro účastníky kurzu celoživotního vzdělávání „Učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu Informatika“. Tato bloková výuka se koná zpravidla jednou za dva týdny v pátek odpoledne, přičemž zbývající páteční odpoledne využívá Katedra didaktiky matematiky pro blokovou výuku učitelství matematiky.

 

Při zápisu jste obdrželi uživatelské jméno a heslo pro přístup do Studijního informačního systému https://is.cuni.cz/studium/index.php V SISu jste si zapsali studované předměty a konkrétní rozvrhové lístky (tzn. přihlásili jste se do paralelek přednášky a na cvičení). Rovněž ke zkouškám se později budete hlásit v SISu na vypsané zkušební termíny. Účastníci kurzu CŽV skládají všechny zkoušky společně s posluchači prezenčního studia. Pokud má předmět více přednášejících (tzn. v každé paralelce prezenčního studia přednáší někdo jiný), můžete skládat zkoušku u kteréhokoliv z nich. Kontakty na všechny přednášející najdete rovněž v SISu. Je-li předmět zakončen zápočtem i zkouškou, musíte zpravidla nejprve získat zápočet, abyste se mohli přihlásit na zkoušku. Výjimky jsou uvedeny na stránkách přednášejících, bez předchozího získání zápočtu lze skládat zkoušku z Programování II v letním semestru a také předtermíny některých dalších předmětů.

 

Zápočet můžete získat od libovolného cvičícího příslušného předmětu, v ideálním případě za (alespoň občasnou) účast na cvičeních a splnění stejných podmínek, jaké mají studenti prezenčního studia. Jako posluchači kombinovaného studia můžete získat zápočet i bez pravidelné účasti na cvičeních, účast nahradíte vypracováním zadaných domácích úkolů. Obraťte se sami na zvoleného cvičícího, nebo požádejte o kontakt na vhodného cvičícího svého přednášejícího. V některých předmětech je pro získání zápočtu nezbytné průběžně během celého semestru plnit úkoly zadávané cvičícím. Domluvte se proto se svými cvičícími na podmínkách získání zápočtu co nejdříve (během prvních dvou týdnů výuky), později byste už nemuseli uspět.

 

Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba získat zápočet a/nebo složit zkoušku do termínu kontroly splnění studijních povinností. Neodkládejte ale zápočty a zkoušky z předmětů vyučovaných v zimním semestru až do letního semestru bez předchozí domluvy s vyučujícím – vyučující může být ochoten vyzkoušet vás z předmětu vyučovaného v zimním semestru později, není to ale jeho povinnost.

 

Povinné předměty v 1. ročníku

 

Zimní semestr

NDMI002 Diskrétní matematika  Z+Zk

NPRG030 Programování I  Z (není zkouška, učivo je třeba znát ke zkoušce v LS)

NSWI141 Úvod do počítačových sítí Zk (nejsou cvičení a není ani zápočet)

NPED034 Pedagogika I  Z (není zkouška, učivo je třeba znát k závěrečné zkoušce)

 

Letní semestr

NPRG031 Programování II  Z+Zk

NTIN060 Algoritmy a datové struktury I  Z+Zk

NPED035 Pedagogika II  Z (není zkouška, učivo je třeba znát k závěrečné zkoušce)

NPED033 Psychologie  Z (není zkouška, učivo je třeba znát k závěrečné zkoušce)

 

Zařazení jednotlivých povinných předmětů do ročníků není závazné, takže pořadí jejich absolvování si můžete podle svého zájmu změnit. Jedná se ale o doporučený průchod studia s vhodně zvolenými návaznostmi.

 

Výuku předmětů Pedagogika I, II a Psychologie zajišťuje pro celou fakultu (pro všechny učitelské aprobace a pro všechny formy studia) Katedra didaktiky fyziky. Hromadné konzultace k těmto předmětům proto naše katedra KSVI neorganizuje, obraťte se přímo na vyučující těchto předmětů z KDF.

 

Výuka ve vyšších ročnících

 

Výuka ve vyšších ročnících probíhá po předchozí domluvě s vyučujícími formou osobních konzultací. Pokud nemůžete navštěvovat výuku prezenčního studia, domluvte se s jednotlivými vyučujícími co nejdříve po začátku semestru.